Yên Châu: Cặm tó cắp phạ đét họn, lạnh lau  hảnh kháư

Cuồng pưng mự chằm nị, huyện Yên Châu lỏ nưng cuồng pưng địa phương biền mài nhiệt độ họn xùng xưa, cắp nhiệt độ pằn pâng pày cài 40 độ C.

Cốc pài xài căn lỏ pưa huyện mi lài huổi lậc pu xùng, hong huổi xương nặn mi ók lôm lạo. Nọ nặn ók, mi lài pòm đán xùng xương nặn nhương dệt hảư phạ đét họn cánh nhiệt độ xùng.

 Po hay me na xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu lắp tó chuông máy bao nặm phảy dòm hảư cò mák mặn hảu.

Cặm tó cắp phạ đét họn lạnh lau, hảnh kháư, huyện cọ uồn pa pưng địa phương uồn chị, chiên páo dần mương họn khâng cặm phong, dón mức tắm sưa dan chơ ók càng phạ đét họn; tủm pua, chiên páo ma cặm phong tốc nặm hảư học sinh, dần mương nẳng cuồng phổng; cặm phong mảy ték cánh phay mảy nẳng phổng kìn bón dú cánh pưng bón mi xương mi ók phay mảy. Huyện cọ uồn pa pưng phọng, bàn nuống pan tủm pua chiên páo pưng luông pùn phảy dòm nặm, lang đì, cặm phong nham pường nặm; uồn chị dần mương àu nặm tắc phà cánh uồn chị pưng tổ hai nặm haử cò púk bồng lâng pằn dài nặm nẳng pưng phổng mi xương nuống pan họt cò púk bồng; pảy chè hảư cò púk bồng, dón mức tắm sưa siệt hại pộ đét họn dệt ók.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư