Vịa khài chương hay khòng na khòng Sơn La cựt đảy lang đì       
Đại sứ đặc mệnh toạn quyên mương Cộng hoà Ấn Độ nẳng Việt Nam tặc chao phủ uồn pa tỉnh Sơn La

Quam kháo - Chính trị

Vịa tánh là bản mương

Mự hội vịa dệt, tiện tô ma vịa dệt nẳng huyện Yên Châu tưa thứ 3, pì 2024

Mự 14/5, nẳng xã Phiêng Quai, UBND huyện Yên Châu cọ khày ók hội vịa dệt, tiện tô ma vịa dệt tưa thứ 3, pì 2024. 

Tập tư cặm phong phồn nong cánh xáo hà cíu choi chọ nặn – kẻ khày chu vịa – tiêng àn

Mự 14/5, nẳng thanh phố Sơn La, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cọ khày chu tập tư cặm phong phồn nong cánh cánh xáo hà cíu choi chọ nặn – kẻ khày chu vịa – tiêng àn pì 2024.

Mường La khày ók Hội thi luông chang đắp phay cánh cíu choi chọ nạn

Mự 12/5, UBND huyện Mường La cọ khày ók Hội thi luông chang đắp phay cánh cíu choi chọ nạn “Tổ cạt hôm lài chua hươn nhẳn pào tiêng an cặm phong phay mảy” pì 2024. 

Tủm pua vịa châng piêng nhinh trai cạt kiên cắp mả pe dệt dượn, qua ỉn

10/5, UBND tỉnh Sơn La cạt kiên cắp Đại sứ quán Australia nẳng Việt Nam khày lễ púc chuân Dự án nhẳn pào châng piêng nhinh trai cài vịa nho sùng lang đì vịa dệt dượn hay na cánh mả pe qua ỉn nẳng Sơn La  (Dự án GREAT 2 Sơn La).