Tỉnh Sơn La cựt đảy giải pộn dỏn nẳng Liên hoan “Xiềng ken Đội hau” phái bưởng Bắc pì 2024

Té mự 4 căm họt mự 6 căm bườn 7, nẳng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cọ khày ók chương trình Liên hoan “Xiềng ken Đội hau” pưng cung, hươn thiếu nhi, trung tâm vịa dệt thanh thiếu nhi phái bưởng Bắc pì 2024, tó luông pùn “Làn nọi Việt Nam dệt toi quam Pú”. Liên hoan mi luông chôm hặp khòng cài păn ý, ai phụ trách cánh làn nọi tàng nả hảư cài 24 đơn vị chôm hặp khắp se.

Bai khắp se “Khửn ma phổng Tây Bắc” khòng Trung tâm vịa dệt thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La.

Mỏi đơn vị chôm hặp lựa nọi sưa lỏ 20 nọng nọi khắp se cuồng dan té 6 họt 10 phút, tó luông pùn sừng nhọng bản mương, hươn quề, sừng nhọng Đảng hương sàư, Pú Hô quý panh, ngươn lang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Tó luông khặn khang thí may cánh pồng chàư ép năm, Đội ken Trung tâm vịa dệt thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La cọ khắp se huộp hôm lài bai “Khửn ma phổng Tây Bắc”. Tỉnh Sơn La lỏ nưng cuồng 14 đơn vị cựt đảy giải pộn dỏn nẳng liên hoan pì nị.

Hội đồng Trung ương Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhôm xỏng băng khèn hảư pưng đơn vị cựt đảy giải pộn dỏn nẳng liên hoan.

Liên hoan “Xiềng ken Đội hau” lỏ lỏ vịa dệt đảy khày ók lơng vạy pưng cung, hươn thiếu nhi, trung tâm vịa dệt thanh thiếu nhi pọ nả, ép năm, bít bánh kinh nghiệm cuồng vịa khày ók pưng luông ỉn muôn hảư mú nọng nọi, há phong nẳng cơ sở. Ị cọ lỏ dan vạy mú nọng nọi cuồng phổng đảy pọ nả, ỉn muôn, chứng chảnh luông hụ chang khòng chảu cuồng vịa dệt khòng đội.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư