Tắt bằng dệt lẹo công trình bón dệt sanh "Đắc mài Trường Sa" cuồng trường ép

Mự 8/6, Huyện đoàn Mai Sơn, Hội LHTN Việt Nam huyện cạt kiên cắp pưng đơn vị khày lễ tắt bằng dệt lẹo công trình bón dệt sanh "Đắc mài Trường Sa" nẳng Trường tiểu học – trung học cơ sở Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

Lễ chào cờ, tắt bằng dệt lẹo công trình bón dệt sanh "Đắc mài Trường Sa"

Công trình bón dệt sanh "Đắc mài Trường Sa" đảy Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện cạt kiên cắp Trường TH - THCS Bình Minh tẳng tánh té hùa bườn 5/2024, đắc mài sùng cài 6 thứak. Sàu đắc mài đảy àu bê tông cánh đếch dệt, phái tênh chòm sàu đắc mài Quốc hiệu mương CHXHCN Việt Nam, sứp nặn lỏ bàư cơ bản mương, hún mák đìn (bón mài hún đòn bể Trường Sa), phái cỏng dú tó đìn lỏ cuông môn sương nả cống cọm pày sú chảu quyên đòn bể Trường Sa, chứng chảnh luông cạt xàn chu chựa côn Việt Nam. 

Pưng đại biểu tắt bằng dệt lẹo công trình.

Công trình đảy dệt lẹo hôm phân dệt chăn ngam trường ép, cựt pền bón bók xòn chiên lang hảư cán bộ, say xòn, học sinh ma chảu quyên phổng đèn mương, đòn bể Việt Nam. Té nặn, pếnh khày hùa chàư hặc bản panh mương, nho sùng khòng lan nóm, sứp tàm pếnh khày ngươn lang cách mạng, hùa chàư hặc mương đối cắp vịa pảy chự mẳn tực khóp nặm đèn đìn khòng bản mương, lưn sưa lỏ đối cắp 2 đòn bể Trường Sa, Hoàng Sa.

Công trình đảy dệt lẹo vạy khặc khọ chôm mâng Tuần lễ nặm bể cánh đòn bể Việt Nam pì 2024 (té mự 1 - 8/6/2024) cánh chôm mâng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mai Sơn tưa thứ IV, dan pì 2024 - 2029.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư