Tập tư cặm phong phồn nong cánh xáo hà cíu choi chọ nặn – kẻ khày chu vịa – tiêng àn

Mự 14/5, nẳng thanh phố Sơn La, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cọ khày chu tập tư cặm phong phồn nong cánh cánh xáo hà cíu choi chọ nặn – kẻ khày chu vịa – tiêng àn pì 2024.

 

Khày pàng chu tập tư

Chôm hặp tập tư mi 350 CBCNV khòng 4 công ty Điện lực pưng tỉnh: Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình cánh Điện Biên. Chu tập tư đảy chiên cài phong điện họt 27 nang máy Công ty Điện lực pưng tỉnh xư ók Tổng Công ty Điện lực miên Bắc.

 Pưng đồng chí uồn pa tỉnh cánh Tổng Công ty Điện lực miên Bắc kiểm tra chu tập tư.

Cắp 15 vịa dệt xương tẹ, kẻ cặm pưng khù báu ngau cướt sình ó té tang xài điện   té hạn áp họt trung áp cánh cao áp. Cuồng nặn, mi 8 vịa dệt xương tẹ kẻ khày sảng pành lưới điện; 3 vịa dệt xương tẹ kẻ khày sảng pành toi luông pùn hotline 22 Kv cánh 35kV; vịa dệt xương tẹ nưng cíu choi chọ nạn chôm hặp chu vịa chuốp tốc lông nặm, đội công tác chấp năm cíu choi chọ nạn cắp bón; vịa dệt xương tẹ nưng pé păng tàng chương gateway nẳng trạm dệt hảư phong điện SCADA té trạm biến áp 110 kV pày họt trung tâm uồn pa cánh vịa dệt xương tẹ nưng kẻ cặm sảng pành mạch nhị thứ báu hắp lông đảy máy tắt trạm 110 kV.

Chu tập tư nuống pan họt nả vịa kẻ cặm sảng pành điện, sảng pành sài mạng, cíu choi chọ nạn, cạt kiên tập tư nả vịa nhẳn pào mi po điện khòng khék hang mi điện diezen; xủ công nghệ sảng pành hotline 22 Kv, 35 Kv vạy kẻ cặm pưng chu vịa, nho sùng luông tin chưa cung cấp điện.

Tập tư ngon luông pùn

Chu tập tư cặm phong phồn nong cánh xáo hà cíu choi chọ nạn – kẻ khày chu vịa – tiêng àn Tổng Công ty Điện lực miên Bắc pì 2024 cọ cựt đảy lang đì, luông pùn tặt ók, nhẳn pào tiêng àn ma phủ côn cánh chương khòng. Cài chu tập tư, choi cán bộ, công nhân viên pưng Công ty Điện lực tập tư luông siêng chặp, vịa dệt cuồng chấp năm nả vịa nẳng tang xài điện, cạt kiên kẻ khày pưng chu vịa cướt xình ók pưa phồn nong toi luông pùn “4 cắp bón”. Pọm nặn, kiểm tra, nhẳn danh vịa dệt khòng tang xài điện, nhại luông pùn vạy kẻ khày pưng chu vịa nuống pan họt điện cánh sài mạng cạt kiên cắp Trung tâm uồn pa, văn kẻ khày pưng chu vịa lằng chơ mi ók phồn nong.

Tập tư cíu choi chọ nạn

Cài tập tư hôm phân chiên páo, bók xòn pưng tắt pùn ma cặm phong phồn nong cánh xáo hà cíu choi chọ nạn, nho sùng trách nhiệm khòng bản khuống cánh quản lý siệt hại pộ phồn nong pâng xáư bản khuống họn khâng cặm phong, dón siệt hại, nhẳn pào tiêng àn chuông điện.

Tập tư sảng pành chuông diện hotline
Tập tư nhẳn pào pẹk xàư toi luông công nghiệp xủ công nghệ hotline.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư