Quỳnh Nhai púc chuân chôm hặp Bườn dệt vịa cặm phong quân dàng 

Mự 14/6, huyện Quỳnh Nhai cọ khày ók Chương trình púc chuân Bườn dệt vịa cặm phong quân dàng, mự tênh lài dân mương cặm phong quân dàng pì 2024.

Huyện Quỳnh Nhai đảy nhẳn danh lỏ phổng báu họn hưn ma tang quân dàng, hák va pưng pì chằm nị, vịa phít thứk quân dàng cọ nhăng mi ók lài khù phứt cha. Cá huyện đang quản lý 96 côn nghiên quân dàng, 33 côn lằng vang quân dàng, cọ dệt danh sách àu ók khói danh sách kìn quân dàng 45 côn, côn xủ phít phép chất quân dàng đang quản lý 42 côn, đang bók xòn nẳng xã 2 côn. Té hùa pì họt khạy, Công an huyện cọ hụ hền cánh pắt đảy 17 chu 22 côn, khởi tố 14 chu, 17 côn phít tội.

Chôm hặp Bườn dệt vịa cặm phong quân dàng, mự tênh lài dân mương cặm phong quân dàng pì 2024, huyện Quỳnh Nhai sứp tàm tủm pua chiên páo nho xùng luông thông hụ ma pưng khù hiểm hại khòng quân dàng; púc chuân há phong tênh lài dân mương hụ hền, páo nang quam phít tội quân dàng, quản lý, bók xòn côn nghiên; choi thanh niên nghiên quân vang quân nẳng hươn… hôm phân tựng dan thíp xùi cánh cẳn tơn pưng khù hiểm hại khòng quân dàng.

Pày long tang vạy chiên páo, cặm phong quân dàng nẳng pưng xểm tang càng   huyện.

Lằng lễ púc chuân, pưng chủm mú pày long pưng xểm tang nẳng càng phổng huyện vạy chiên páo, púc chuân dân mương chôm hặp cặm phong quân dàng, páo nang quam pưng côn phít tội quân dàng nẳng bón kìn dú./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư