Púc chuân Chu thì đắn ảnh "Nen chăn Sơn La” pì 2024

Mự 24/6, Báo Sơn La khày ók Chu thì đắn ảnh "Nen chăn Sơn La” pì 2024.

Púc chuân chu thì đắn ảnh "Nen chăn Sơn La” pì 2024.

Côn chôm hặp hôm mi pưng côn tẻm báo, phóng viên, côn chang đắn ảnh; pưng côn đàng kìn dú, ép hiên cánh dệt vịa nẳng cuồng cánh nọ tỉnh. Ảnh chôm thì lỏ bía ảnh nưng báu cọ lài bía ảnh (báu đảy cài 10 bía ảnh) đắn nẳng Sơn La (nặm đìn pá pu, pàng hội, phủ côn, puồng kìn đơi dú hạng mự khòng 12 chựa côn...).

Ảnh chôm thì đảy đắn nẳng tỉnh Sơn La cánh pưng nả vịa khòng tỉnh Sơn La đảy khày ók nẳng cuồng cánh nọ mương. Chu thì chi đảy khày ók cuồng dan 3 bườn; gian chơ nhẳn ảnh chôm thì đảy tẳng cốc té mự 1/7/2024 họt mự 30/9/2024. Côn chang đắn ảnh trực trau phák cài nả xừ khòng Fanpage Báo Sơn La điện tử nẳng bón  : https://www.facebook.com/baosonla190192. Pưng bía ảnh đảy lựa, Ban tổ chức chi yều câu phák   ảnh cốc khọek ma toi hom xừ điện tử: baodientusonla@gmail.com.

Uồn pa Báo Sơn La pồng mư púc chuôn Chu thì ảnh "Nen chăn Sơn La” pì 2024.

Cai chu thi nị, niếu chưa đảy lài côn chang đắn ảnh, pưng côn nắt sường đắn ảnh cuồng cánh nọ tỉnh chôm hặp đắn ảnh, vạy chiên páo, cáo ảng pếnh pìu quảng tua pưng luông chăn ngam ma nặm đìn pá pu, phủ côn, nen văn hóa khặn chăn khòng Sơn La họt dân mương cuồng cánh nọ tỉnh; pếnh pìu quảng tua hùa chaừ hặc panh hươn quê Sơn La. Xòng ma, tạ ók bón xồ sảm,   bít bánh luông hụ chang đắn ảnh chăn khong côn nắt niều cắp vịa đắn ảnh nẳng cuồng cánh nọ tỉnh.  

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư