Mường La mi có 32 cò mạy nháư đảy cồng nhẳn lỏ cò mạy khòng khun Việt Nam

Mự 10/6, UBND huyện Mường La cọ khày Lễ tống páo quyết định cánh tỏn Băng cồng nhẳn cò mạy khòng khun Việt Nam haử 32 cò mạy nháư nẳng cuồng huyện.

Pì 2024, huyện Mường La cạt kiên cắp Hội pảy chự phổng kìn bón dú Việt Nam cọ lăm le 40 cò mạy nháư nẳng 5 xã, thị trấn cuồng huyện vạy cồng nhẳn lỏ cò mạy khòng khun Việt Nam. Cài lăm le, Hội pảy chự phổng kìn bón dú Việt Nam cọ họp, xét duyệt cồng nhẳn 32 cò mạy nháư lỏ cò mạy khòng khun Việt Nam, hôm mi pưng tàng cò mạy: Cò bả, cò mák muông, mák chài, cò mon pá, cò củ cánh cò mák khàm nẳng pưng xã Mường Bú, Tạ Bú, Hua Trai, Nặm Păm cánh thị trấn Ít Ong. 

Chủ tịch Hội pảy chự phổng kìn bón dú Việt Nam nhôm xỏng Băng cồng nhẳn cò mạy khòng khun Việt Nam hảư pưng xã, thị trấn. 
Pưng đại biểu chắp biển hảư cò mạy khòng khun nẳng thị trấn Ít Ong.

 

Pưng đại biểu chắp biển cò mạy khòng khun nẳng xã Mường Bú.
Pưng đại biểu chắp biển cò mạy khòng khun nẳng xã Hua Trai.

 Vịa cồng nhẳn cò mạy khòng khun hôm phân nho sùng, pếnh pìu hùa chàư pảy chự bón kìn dú; hôm phân mả pe lài tàng cò mạy, chương pá khòng pu, nho sùng hùa chàư pảy chự pá, púc chuân mả pe qua ỉn cánh hựt họt mả pe dệt dượn toi luông khèo nhong, mả pe mằn nà.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư