Mường La khày ók Hội thi luông chang đắp phay cánh cíu choi chọ nạn

Mự 12/5, UBND huyện Mường La cọ khày ók Hội thi luông chang đắp phay cánh cíu choi chọ nạn “Tổ cạt hôm lài chua hươn nhẳn pào tiêng an cặm phong phay mảy” pì 2024. 

Ban tổ chức hội thi nhôm xỏng cơ vạy bốn hảư pưng đội chôm hặp

Chôm hặp hội thi mi 6 đội khòng pưng xã: Mường Bú, Pi Tong, thị trấn Ít Ong, Ngọc Chiến, Chiềng Lao, Mường Chùm cắp 48 thành viên khòng “Tổ lài chua hươn nhẳn pào tiêng an cặm phong phay mảy” nẳng pưng cơ sở. Nẳng hội thi, pưng đội thi chi đảy khảm cài xòng ngon thi: Tóp pưng quam thàm nuống pan họt luông pùn khong mương, luông hụ chang đắp phay; chấp năm vịa đắp phay, cíu choi chọ nạn, pưng đội thi chi chấp năm dệt xương tẹ ma vịa đắp phay cánh cíu choi chọ nạn nẳng hươn dú cánh dệt dượn khài chương.  

Đội thi xã Chiềng Lao tóp pưng quam thàm nuống pan họt luông pùn khong mương, luông hụ chang đắp phay  
Pưng đội chấp năm ngon thi đắp phay
Pưng đội chấp năm ngon thi đắp phay

Hội thi đảy khày ók vạy nhẳn danh lang đì bón dệt sanh “Tổ lài chua hươn nhẳn pào tiêng an cặm phong phay mảy” nẳng cơ sở. Tang xòng, lỏ dan vạy chiên páo, nho xùng luông thồng hụ, luông hụ chang kẻ khày chơ mi ók phay mảy, cíu choi chọ nạn pưng thành viên cuồng tổ, vạy nho xùng lang đì vịa dệt khòng pưng tổ lài chua hươn cuồng vịa cặm phong phay mảy cánh cíu choi chọ nạn.  

Ban tổ chức nhôm xỏng giải nhất, xòng, xàm cánh nhọng nho hảư pưng đội chôm hặp hội thi

Đốp muộn hội thi, Ban tổ chức cọ nhôm xỏng giải nhất hảư đội thi khòng xã Pi Tong, giải xòng hảư đội thi xã Chiềng Lao cánh giải xàm hảư đội thi xã Ngọc Chiến cánh 3 giải nhọng nho hảư pưng xã ứn. UBND huyện nhôm xỏng chỉa khen hảư 2 tập thể cánh 5 côn cựt đảy lang đì pộn dỏn cuồng Hội thi luông hụ chang đắp phay cánh cíu choi chọ nạn “Tổ lài chua hươn nhẳn pào tiêng an cặm phong phay mảy” pì 2024. 

UBND huyện nhôm xỏng chỉa khen hảư pưng tập thể, tựng côn cựt đảy lang đì pộn dỏn cuồng  hội thi
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư