Mương La khày ók Chu thi căm kìn chẹp cánh dỏng xỉn xửa chăn đảy dệt té chương hay khòng na

Chôm mơng 75 pì Mự tẳng tánh Đảng bộ huyện (15/6/1949 - 15/6/2024), 45 pì nhại càng phổng huyện ma thị trấn Ít ong (1979-2024), mự 14/6, Hội Liên hiệp Phủ nhinh huyện Mương La cọ khày ók Chu thì căm kìn chẹp cánh dỏng xỉn xửa chăn đảy dệt té chương hay khòng na khòng địa phương.

Phủ nhinh xã Ngọc Chiến khặn khang pan khảu nẳng ngon thì căm kìn chẹp.

Chôm hặp chu thì mi 16 đội ma té 16 xã, thị trấn. Mỏi đội chấp năm 2 ngon thì: Thì căm kìn chẹp, té pưng tàng chương mi nẳng địa phương, tổm, dệt pền pưng căm kìn chẹp, chăn tà, nhẳn pào tiêng àn căm kìn, căm kìn lài tàng, kìn chẹp, ài hòm; chứng chảnh luông chang mư, cựt áo táo pùn luôm cắp nen chăn vằn hóa khòng po me chu chựa côn nẳng huyện Mương La.

Ban Giám khảo chấm điểm pan khảu khòng pưng đội thì.

Pưng đội thì cáo ảng, xồ xảm vạu ma luông dệt căm kìn cánh ý nghịa riềng khòng tựng căm kìn vạy Ban giám khảo nhẳn danh, chấm điểm.

Pan khảu khòng đội thì xã Pi Toong.

Cuồng ngon thì dỏng xỉn xửa chăn đảy dệt té chương hay khòng na cáo ảng tàng chương hay xuần khòng địa phương, pưng đội cọ chang tánh tăm, ngắm pùn pưng tháo xỉn xửa đảy dệt té mák nuối, phắc hòm chăn ngam tà, lỏ pưng tàng chương sảư chăm cắp dần mương chu chựa côn huyện Mương La.

Đốp muộn chu thì, Ban tồ chức cọ nhôm xỏng giải nhất hảư đội thì xã Chiêng Ân; nhôm xỏng 2 giải 2, 3 giải 3 cánh 10 giải nhọng nho hảư pưng đội thì cựt đảy giải nẳng 2 ngon thì.

Ngon thì dỏng xỉn xửa chăn khòng xã Chiềng Ân.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư