Mường La dệt maứ 25 xểm tang nẳng bản na

Chấp năm chương trình tẳng tánh bản na maứ, té hùa pì họt khạy, huyện Mường La cọ xứp tàm cạt kiên lang đì chu tàng ngơn cốc cánh niếu chưa dần mương dệt lẹo 25 xểm tang nẳng bản na cắp luông hy mi 19,2 km, huộp tênh mết số ngơn cài 33 tỷ mằn, cuồng nặn, hươn mương choi dừa chi áo họt 23 tỷ mằn, dần mương cóp hôm cài 10,3 tỷ mằn.

Tang diên bản xã Mường Bú, huyện Mường La, đảy thók bê tông.

Họt khạy, tênh cá huyện mi 13 cuồng số 14 xã mi tang xè ô tô pày họt càng òng xã đảy thók bê tông 142 cuồng số 450km tang xã, 204 cuồng số 382 km tang nẳng bản na đảy thók bê tông.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư