Mai Sơn chự mẳn vịa tổm khảu hảư học sình kìn nẳng 40 trương ép.

Pì ép 2023 – 2024, huyện Mai Sơn mi 40 trương ép tổm khảu hảư 17.484 học sình kìn nẳng trương.

Pằn dài chương kìn nẳng Trương tiểu học thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Phọng Giáo dục cánh Đào tạo huyện cọ uồn pa pưng trương ép nhẳn pào cốc ngươn xính khòng vạy tổm khảu nặm căm kìn; cạt kiên cắp Trung tâm Y tế huyện khày pưng chu tập tư ma tắt pùn, vịa nhẳn pào tiêng àn khảu nặm căm kìn. Tánh ók mú kiểm tra pưng bón dệt chương kìn, bón khài tàng chương hảư pưng hươn trương nẳng cuồng phổng; lăm le cốc cò tàng chương cánh vịa dệt chương kìn, hiềm miện, khồn chiên chương kìn. Tủm pua nả vịa mi nặm pẹk cánh nhẳn pào pẹk xàư trương ép, pảy chự pặc hanh lăm mo, nhẳn pào nặm kìn hảư học sình.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư