Dệt lẹo cánh àu khảu chuông hong hươn dệt vịa hảư say xòn Trương tiểu học cánh THCS Chiêng Ần

Mự 16/11, nẳng xã Chiêng Ần, huyện Mường La, LĐLĐ tỉnh Sơn La cánh LĐLĐ thanh phố Đà Nẵng cọ dệt lẹo cánh àu khảu chuông hong hươn dệt vịa khòng say xòn Trương tiểu học cánh THCS Chiêng Ần, xã Chiêng Ần, huyện Mương La.

Pưng đại biểu cọ chắp biển dệt lẹo cánh àu khảu chuông hong hươn dệt vịa hảư say xòn Trương tiểu học cánh THCS Chiêng Ần. 

Công trình hươn dệt vịa hảư say xòn đảy tẳng cốc tẳng tánh té bườn 9/2023, nẳng tà đìn quảng chi áo họt 100m², cắp 4 hỏng, mỏi hỏng quảng 19m2; sảng pành, nho cấp bón pày nọ tập thể quảng cài 20m2. Hôm số ngơn dòm ók tẳng tánh công trình cài 400 triệu mằn; cuồng nặn, LĐLĐ thanh phố Đà Nẵng cọ choi dừa 300 triệu mằn; Huyện ủy Mương La cọ niếu chưa pưng công ty doanh nghiệp, tổ chức, tựng côn choi dừa đảy 108 triệu mằn… Lằng 2 bườn tẳng tánh, công trình cọ đảy dệt lẹo cánh àu khảu xủ, choi say xòn yền chàư dệt dượn, cạt kiên cắp vịa bók xòn nẳng phổng pu sùng.

Uồn pa Mương La cọ nhôm xỏng chương hảư cán bộ, say xòn Trương tiểu học cánh THCS Chiêng Ần./.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư