Tiện tô choi xáo hà vịa dệt hảư chi áo họt 1.400 vặt côn

Cuồng bườn 2, Trung tâm Dịch vụ vịa dệt tỉnh Sơn La cọ chấp năm đì pưng vịa dệt choi dừa ma tang chính sách vịa dệt, bảo hiểm báu mi vịa dệt; tánh ók 284 quyết định ma chính sách bảo hiểm báu mi vịa dệt, cuồng nặn mi 269 quyết định hưởng ngơn choi dừa báu mi vịa dệt.

Tiện tô choi xáo hà vịa dệt hảư học sinh nẳng Mự hội tiện tô choi xáo hà vịa dệt pì 2024 khày ók nẳng huyện Mường La.

Cạt kiên cắp pưng doanh nghiệp, pưng hươn tuyển dụng, pưng huyện, thành phố, tiện tô, lựa nghề chọp xồm hảư chi áo họt 1.400 vặt côn. Tang xòng, páo nang quam tuyển dụng khòng 5 đơn vị, doanh nghiệp khửn website vieclamsonla.net niếu chưa đảy 8.556 vặt côn khảu bấng le, xáo hụ nang quam ma tang vịa dệt./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư