Pàng họp xồ xảm khoa học luông pùn hiềm chự Pàng hội “Kìn Pang Then” huyện Quỳnh Nhai pì 2023.

Mự 14/11, Phọng Vằn hoá Thể thao cánh Qua ỉn huyện Quỳnh Nhai cọ khày pàng xồ xảm khoa học luông pùn hiềm chự Pàng hội “Kìn Pang Then” khòng chựa côn Tay đón, tẳng tánh bón mả pe qua ỉn huyện Quỳnh Nhai.

Pàng họp xồ xảm khoa học luông pùn hiềm chự Pàng hội “Kìn Pàng Thèn” khòng chựa côn Tay đón huyện Quỳnh Nhai.

Chôm hặp pàng xồ xảm mi cài 70 đại biểu lỏ cán bộ vằn hoá xã cánh pưng nghệ nhân dần mương, nghệ nhân ưu tú, côn chang khắp xe nẳng cuồng huyện, đảy ngắm pùn cánh xáo hụ pưng luông pùn khòng Nghị định số 98/2010/NĐ-CP khòng Chính phủ ma tắt pùn khặc khọ chiên páo san hụt khòng Luật Khòng khun vằn hoá cánh Luật sỏm pành, tứm ten san hụt khòng Luật Khòng khun vằn hoá; Luật Tín ngưỡng, tồn giáo; Quyết định số 03/QĐ-SVHTT&DL khòng Sở Vằn hoá thể thao cánh du lịch tỉnh Sơn La ma tánh ók luông pùn dệt vịa khòng đội khắp xe khòng bản, tiểu khu, tổ dần phố nẳng cuồng tỉnh. Nọ nặn ók, mú đại biểu nhăng đảy bít bánh cánh uồn chị pưng luông pùn hiềm chự, pếnh khày pàng hội “Kìn Pàng Thèn” khòng chựa côn Tay đón; tẳng tánh bón chuông hong mả pe qua ỉn nẳng cuồng huyện…

Pàng họp xồ xảm hôm phân tạk bát nhại piến cuồng luông ngắm cánh hùa chàư hiềm chự cánh pếnh khày nen vằn hoá ngươn lang khòng pưng côn dệt nả vịa vằn hoá, tổ chức, tựng côn mi nuống pan; pếnh khày hùa chàư cạt xàn khòng po me cuồng bản khuống, hiềm chự vằn hoá cánh pếnh khày pưng khòng khun vằn hoá, tẳng tánh tàng chương chuông hong mả pe qua ỉn nẳng cuồng huyện Quỳnh Nhai.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư