Khày pàng Lễ hội mâng khảu máư xã Ngọc Chiến pì 2023

Mự 2/9, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La cọ khày pàng mự hội mâng khảu máư pì 2023, niếu chưa đảy hạng păn vặt khék cánh dân mương ma chôm hặp.

Khày pàng mự hội mâng khảu máư xã Ngọc Chiến pì 2023.

Pàng hội mâng khảu máư khòng po me chu chựa côn nẳng xã Ngọc Chiến đảy chiên té chua nị họt chua naư, vạy chứng chảnh nen chăn vằn hòa chiên lang, hịt khong tòng chặn khòng po me chu chựa côn nẳng nỉ.

Pưng đại biểu chôm hặp mự hội. 

Pàng hội mâng khảu máư xã Ngọc Chiến pì 2023 hôm mi ngon lễ cánh ngon hội. Ngon lễ xền mâng khảu máư nẳng hươn sơ Đòn Hó, bản Mương Chiến. Ải mò chi tam đảy dòn ờn pảu pú lạn căm, chảu nặm, chảu đìn, xò hảư phạ phồn đét chọp xồm, dệt dượn đảy mák, đảy mua, puồng kìn đơi dú khòng chu côn đảy ím po, nò pọm. Lằng ngon lễ nẳng hươn sơ, pưng chua hươn cọ khặn khang pan khảu vạy xền mâng khảu máư nẳng chua hươn. Tàm toi tựng chua hươn chi dệt pan khảu xền lák cằn, cánh mơi khék ma ỉn muôn hương máư. Ưởi nọng phủ nhinh dệt khảu mảu, khảu hang, nửng khảu máư hính kiếu củ pì nị; phủ trai hư dệt căm kìn té nhứa mù, nhứa cáy, pà, ngua, bẻ, tà tiến, nhứa nù, măn ngồ…  Pan khảu vạy xền đảy pồng nẳng kem hỏng xơ khòng chua hươn. Lằng chơ xền lẹo, chảu hươn cọ mơi khék kìn khảu muôn cắp chua hươn, kìn lảu xá.

Xền mâng khảu máư nẳng hươn sơ Đòn Hó, bản Mường Chiến. 

Nẳng bón khày ók pàng hội cọ tánh pùn lau pàng hội Pang A khòng po me chựa côn La Ha nẳng bản Kẻ, xã Ngọc Chiến. Pàng hội Pang A đảy po me chựa côn La Ha khày ók cuồng dan bườn 3 dương lịch hạng pì vạy dọn ờn thánh thân, pưng say mò pảy trự hảư tay bản, tam cụm vịa dệt dượn đảy mák đảy mua, cụm cuồm mi pặc hanh, mi bùn đì hảư dân mương cuồng bản. Pàng hội cọ men dan vạy po me cuồng bản đảy tọp hôm, bít bánh kình nghiệm dệt dượn, hặt cặt xưa luông cạt xàn, tẳng tánh bản mương nhương mự nhương úm ình, ím po.

Tánh pùn lau pàng hội Pang A khòng po me chựa côn La Ha nẳng bản Kẻ, xã Ngọc Chiến. 
Lướm lài dân mương cánh khék qua ỉn chôm hặp mự hội.

Ngày lằng ngon lễ, ngon hội cọ niếu chưa đảy lướm lài khék qua ỉn lài xưa cắp ngon thi khắp xe tó luông pùn “Ngọc Chiến mua khảu máư” đảy pưng nghệ nhân cánh đội khắp xe khòng 15 bản xã Ngọc Chiến chang khắp chang xe cắp lài bài khắp xe xừng nhọng Đảng, Pú Hồ, hươn quê Sơn La piến máư, luông hặc panh ín yều khòng pưng đồi báo xào, pưng bón chăn ngam nẳng bản khuống Mường La, luông hòm hường khòng khảu tàn Ngọc Chiến…

Pưng bai thi khắp xe nẳng pàng hội.

Nọ nặn ók, cuồng chương trình nhăng khày ók ngon thi pưng khong ỉn chiên lang xương: Thi dệt khảu mảu, khảu hang, thi tó yến, thi tọt bóng đội nhinh, trai, thi tó bẻ, thi pắt pà… nhẳn đảy luông chôm chiều, động viên khòng lài côn.

Thi bóng tọt tìn phủ nhinh. 

Pàng hội mâng khảu máư xã Ngọc Chiến pì 2023 đảy xã khày ók hạng pì cuồng dan khảu xúc lường lỏ lả bườn 8, hùa bườn 9 hạng pì, vạy chự hiềm cánh pếnh khày nen chăn vằn hóa chiên lang khòng po me chu chựa côn; púc chuân dần mương tẳng tánh đơi kìn dú vằn hòa, khày quảng tà đìn púk khảu tàn. Tang xòng, tủm pua cáo ảng ma pưng nen chăn văn hóa khòng po me chu chựa côn huyện Mường La vạu chung cánh nen chăn vằn hóa khòng po me chu chựa côn xã Ngọc Chiến vạu riêng, niếu chưa đảy khék nẳng cuồng cánh nọ tỉnh ma dàm, ỉn muôn cánh niếu chưa dòm ngơn cốc, ép hiên, cạt kiên, mả pe cánh cạt kiên dệt vịa.

Thì tó bẻ. 

Pàng hội mâng khảu máư xã Ngọc Chiến pì 2023 đảy khày ók cuồng 2 mự (2 cánh 3/9) nẳng phiềng tập nháư Mương Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

Thi bóng tọt tìn phủ trai.
Thi pắt pà.

 

Biên dịch: Minh Châu
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư