Chương trình khắp xe “Hung nả ma tà say xòn Việt Nam"

Chôm mơng bốn xường mự xay xòn Việt Nam 20-11, tênh cưn mự 12/11, Trung tâm vằn hoá điện ảnh tỉnh cọ cạt kiên cắp Phọng Giáo dục cánh Đào tạo Thanh phố khày ók Chương trình khắp xe cắp luông pùn “Hung nả ma tà say xòn Việt Nam"

Chương trình khắp xe “Hung nả ma tà say xòn Việt Nam"

Cài 50 cán bộ, xay xòn cánh học sinh pưng trương ép nẳng thành phố cọ pua ma lài bai khắp bai xe muôn hòm, hôm mi 12 bai khắp xe. Cắp luông pùn xừng nhọng xay xòn cánh dọn ờn chủm mú xay xòn cọ cóp hôm nháư luồng xáư nả vịa bók xòn.

Bai xe “Xừng nhọng hươn quề”

Chương trình cọ niếu chưa lướm lài dần mương cánh học sinh nẳng thanh phố ma chôm hặp. Ị lỏ dan vạy xừng nhọng, động viền chủm mú cán bộ, xay xòn khòng tỉnh xứp tàm chóng hanh, báu tỉ xằng dạk cha khóp mo, dệt đì nả vịa đảy giào. Pọm nặn, púc chuân há phong ỉn muôn khắp xe cuồng pưng trương ép.

Mú đại biểu cánh dần mương chôm hặp chương trình.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư