Chi áo họt 500 côn chôm hặp xe nẳng Pàng hội xe vong xã Mương Khoa

Cuồng 2 mự (22 cánh 23/3), xã Mương Khoa, huyện Bắc Yên cọ khày pàng hội xe vong tưa cốc khọe pì 2024. Pàng hội cọ niếu chưa chi áo 500 nghệ nhân, côn chang xe chôm hặp xe cánh niếu chưa đảy lướm lài dần mương ma bấng le, chôm chiều.

Pàng hội đảy khày ók hôm mi 2 ngon: Lễ dọn ơn cánh ngon hội. Nẳng ngon lễ, cọ dệt lễ dọn ơn, lễ nị đảy côn mi luông tin chưa khòng bản tam cáo mơi chảu nặm chảu đìn ma kìn, chứng chảnh luông chằm chứ họt pưng anh hung mi công tẳng bản tánh mương; chứng chảnh lang pháư chàư mon khòng dần mương mòng cong dệt kìn đảy mák đảy mua, dần mương kìn dú muôn mơng úm ình.

Ngon hội khày ók pưng nả vịa thể thao xương: Tọt con, lạk bài, khí chọ chẹ, thì xồn xiếu piều, xàn chương mạy tók, thì hỏng cáo ảng vằn hoá, pải khài pưng tang chương hay xuần pộn dỏn; cáo ảng nen chăn khòng cọng cống; khắp Tay cánh ngon thì tổm căm kìn chẹp xã Mương Khoa… Pưng môn thì cọ đảy khày ók pua nua, niếu chưa đảy lài thản lấn dần mương chôm hặp.

Pưng nghệ nhân, côn chang xe chôm hặp xe vong

Lưn sưa, nẳng cưn khày pàng, dần mương cọ đảy bấng le vong xe nháư, cắp luông chôm hặp khòng chi áo 500 nghệ nhân côn chang xe, pùa ma hảư dần mương luông muôn phọn dỏn chàư chơ chôm hặp pàng hội xe vong khòng xã Mương Khoa.

Cài pàng hội, cọ hôm phân cáo ảng nặm đìn, phủ côn xã Mương Khoa vạu riêng, hôm phân púc chuân mả pe qua ỉn, pếnh khày pưng nen chăn vằn hoá khòng chu chựa dần mương huyện Bắc Yên vạu chùng. Pọm nặn xừng nhọng, hiềm chự, pếnh khày ngươn lang vằn hoá cánh cáo ảng pưng tháo xỉn sưa nựa nung, pếnh khày pưng khòng khun vằn hoá khòng chựa côn.

Ban tổ chức nhôm xỏng giải hảư pưng đội chôm hặp pưng nả vịa nẳng pàng lễ.

Đốp muộn pàng hội, Bàn tổ chức cọ nhôm xỏng pưng giải nhất, giải xòng, giải xàm cánh giải nhọng nho hảư pưng đội thi chôm hặp 7 nả vịa đảy khày ók cuồng pàng hội.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư