Cài 100 nưng học viên chôm hặp ép quam chựa côn La Ha toi luông chiên quam pák  

Huyện Quỳnh Nhai chọm khày ók 2 lớp ép quam chựa côn La Ha toi luông chiên quam pák haử cài 100 nưng học viên chựa côn La Ha nẳng xã Mường Sại cánh xã Nặm Ét.

Cuồng 21 mự chôm hặp lớp ép, chu học viên chi đảy pưng nghệ nhân   ưu tú chựa côn La Ha chiên bók toi luông chiên quam ma quam pák khòng chựa côn La Ha toi tựng bai, tưng ngon sương pák vạu khảu chà cuồng puồng kìn đơi dú hạng mự; văn hóa pák vạu nẳng cuồng chua hươn, họ song, pák vạu nẳng bón lài côn cuồng bản khuống; chiên vạu ma pưng hịt khong tòng chặn, văn hóa ngươn lang khòng chựa côn La Ha, pưng khong chăn văn hóa chiên lang khòng po me…,Cài nặn, choi po me chựa côn La Ha ép hụ đảy quam pák khòng chựa côn chảu, pếnh khày đảy luông hanh cuồng vịa hiềm chự văn hóa, cốc cò hẩu hạk khòng chựa nọi côn, tủm pua hỏng cạt luông sàn khòng chựa côn.  

Ị lỏ vịa dệt dú cuồng luông pùn chấp năm dự án ma vịa “Choi dừa hiềm chự cánh pếnh khày khong chăn văn hóa ngươn lang riềng mi,   nho xùng puồng kìn đơi dú văn hóa haử po me chựa nọi côn xút ty pọ lài dạ cha” sư ók Chương trình luông pùn hươn mương ma vịa mả pe dệt dượn- tánh là bản mương phổng po me chựa nọi côn cánh pu xùng.  

Lớp ép quam pák chựa côn La Ha nẳng xã Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai
Tập tư tánh tăm lau bai xe "au eo" khòng chựa côn  La Ha
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư