75,9% số chua hươn cựt đảy chua hươn vằn hoá

Pì 2023, há phong “Chu chựa côn cạt xàn tẳng tánh đơi kìn dú vằn hoá” xứp tàm đảy chiên páo quảng tua.

 Hiềm chự nen vằn hoá ngươn lang cuồng chua hươn.

Cài nhẳn danh, mi 75,9% số chua hươn cựt đảy chua hươn vằn hoá, lưn 3,7% vẹt xáư pì 2022; mi 71% số bản, tiểu khu, tổ dần phố cựt đảy chư xiềng chua hươn vằn hoá; cài 98% cơ quan, đơn vị cựt đảy luông pùn cờ quan, đơn vị vằn hoá. Chu chua hươn bít bánh nang quam, luông hụ xiêng ma vằn hoá pák vạu khảu chà, luông chặp vịa bók xòn luông kìn dú, chiên páo, bók xòn ma ngươn lang chựa nọi côn, ngươn lang vằn hoá cánh chiên páo ma cặm phong pưng khù báu đì cuồng bản mương, khả cảu mau hùa cuồng chau hươn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư