Tỉnh Sơn La cáo ảng cà phê Arabica nẳng Ky họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Đảy luông xồm chàư khòng Văn phọng Quốc hội, tỉnh Sơn La đảy chuông hong cánh pải cáo ảng pưng tàng chương té cà phê Arabica Sơn La nẳng Ky họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đảy khày ók té mự 23/10 họt mết mự 29/11/2023.

Sơn La lỏ địa phương mi tà đìn púk cà phê Arabica lài xưa nẳng tênh cá mương, cắp cài 20.000 ha, cuồng nặn mi cài 18.000 ha đảy cấp chứng mài toi luông mẳn nà. Cọ tánh tăm đảy san phổng púk bồng tọp hôm, toi luông cạt kiên té púk bồng họt khài chương, dệt dượn cánh khài chương cài chấp năm khoa học công nghệ, tựng dan nhẳn pào lang áo vịa dệt dượn, khài chương pày mương nọ. Pưng tàng chương té cà phê Sơn La cọ đảy khài pày chợ lạt 20 mương nẳng EU, Bắc Mỹ, Trung Đông cánh pưng mương ASEAN, cắp ca khài tẹt tiêng, hôm phân nho xùng hịp thu hảư côn púk cà phê, tạ vịa dệt, tủm pua lau vịa dệt dượn toi luông nho xùng lang đì cà phê nẳng Sơn La, đảy côn xủ dống nẳng cuồng mương cánh mương nọ nhẳn danh xùng. 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ kìn chim cà phê Sơn La.

Té mự 20 họt mết mự 23/10, tỉnh Sơn La cọ khày ók Pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốc khọe pì 2023,cắp lài vịa dệt ý nghịa. Tỉnh cọ hung nả ma tà đảy tỏn đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội mương Cộng hoa XHCN Việt Nam cánh pưng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, uồn pa pưng Ban, Bộ, ngành Trung ương mưa dàm, chôm hặp, uồn pa, động viên cánh nhẳn danh xùng pưng vịa dệt cuồng pàng hội.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cánh Mả pe bản na pọm cắp mú đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La bấng le nẳng bón pải cáo ảng pưng tàng chương đảy dệt té cà phê Sơn La.

Tó pưng lang đì cựt đảy khòng Pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốc khọe pì  2023, pưng đồng chí uồn pa, cán bộ cánh dân mương cuồng tỉnh tó lang mòng cong đảy cáo ảng lang đì Cà phê Arabica Sơn La pếnh pìu quảng tua, cọ đăng ký cánh đảy Văn phọng Quốc hội tạ khù ngai đì, xồm chàư hảư tỉnh chuông hong cánh pải cáo ảng pưng tàng chương té Cà phê Arabica Sơn La nẳng Ky họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tỉnh  cọ khặn khang pưng tàng chương đảy dệt té cà phê pộn dỏn, lang đì xùng, đảy hắp hó chăn vạy chuông hong, cáo ảng nẳng ky họp. Ị lỏ dan vạy tỉnh Sơn La cáo ảng cà phê Arabica Sơn La họt pưng đồng chí uồn pa Đảng, Hươn mương, pưng đại biểu cánh khék mơi khòng Quốc hội đảy kìn chim, nhẳn danh cánh bít bánh pưng kinh nghiệm đối cắp vịa dệt dượn cánh khài cà phê Sơn La. Cài nặn, hôm phân nho xùng lang đì, chứng chảnh đảy lang đì cà phê Sơn La; tạ khù ngai đì vạy Cà phê Sơn La mả pe, đảy chợ lạt cuồng mương, cuồng phổng cánh nẳng tênh phén đìn hụ họt.

Pưng đồng chí đại biểu Quốc hội kìn chim Cà phê Sơn La./
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư