Pải cáo ảng văn hoá ngươn lang, ỉn muôn khắp se; pưng tàng chương chuông hong bók xòn STEM/STEAM

Dú cuồng pưng vịa dệt chôm mâng Lễ sừng nhọng thành phố Sơn La đảy cồng nhẳn lỏ thành viên khòng "Thành phố ép hiên tênh phén đìn mương lum" khòng UNESCO, tứn chạu mự 19/3,nẳng Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La cọ khày pàng cánh khảu dàm pưng hỏng pải cáo ảng văn hóa ngươn lang, ỉn muôn khắp se; pưng tàng chương chuông hong bók xòn STEM/STEAM khòng pưng trường ép.

Khày pàng cánh khảu dàm pưng hỏng pải cáo ảng văn hóa ngươn lang, ỉn muôn khắp se; pưng tàng chương chuông hong bók xòn STEM/STEAM khòng pưng trường ép.

12 hỏng pải chương đảy pằn pền 2 phổng, hôm mi: 6 hỏng pải pưng tàng chương văn hóa ngươn chu chựa côn khòng Thành phố, sương: Khắp se cánh cáo ảng pưng tàng căm kìn chẹp, thì xàn chương mạy tók, thì xồn xiếu piều, thì tó mák lẹ, tọt con, khí chọ chẹ, tếch xók đảy pưng nghệ nhân, côn chang khắp se, vận động viên khòng pưng xã, phường khòng Thành phố ỉn muôn.

Pưng đại biểu khảu dàm pưng tàng chương chuông hong bók xòn STEM/STEAM khòng pưng trường ép
Đại biểu dàm pưng bón pải cáo ảng văn hóa ngươn lang, ỉn muôn khắp se

6 hỏng pải chương cáo ảng ma pưng tàng chương chuông hong bók xòn toi luông hiện đại, pưng tàng chương chuông hong bók xòn STEM/STEAM khòng pưng trường ép, hôm mi 17 bón dệt sanh, hôm mi: Máy suối mư - tàng chường khối 5 dệt ók; xe àu xài chun dệt - tàng chường khòng học sinh khối 2; bón dệt sanh đơi kìn dú lằng lun nẳng sao Hỏa – chương chang ngắm pùn khòng khối 3, tó luông pùn “Mák đìn cánh pưng hành tinh”; nhạc nặm khòng học sinh khối 1; bón dệt sanh páo nang quam phay mảy cánh hák đắp mọt phay; bón dệt sanh máy phát điện té phạ lôm, máy điện thoại báu sủ phong điện; pưng tàng chương đảy dệt té chỉa màu, xuổng sửa cắp Stem…

Ngày lằng Lễ khày pàng, đại biểu cọ khảu dàm pưng hỏng pải cáo ảng ma văn hóa ngươn lang, luông ỉn muôn khắp se; pưng tàng chương chuông hong bók xòn STEM/STEAM khòng pưng trường ép.

Pải pưng tàng chương văn hóa chựa côn Tay.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư