Khày pàng mự hội qua ỉn văn hóa Sơn La - Hủa Phăn

Tênh cưn mự 21/3, nẳng thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, mương CHDCND Lào cọ khày ók Lễ khày pàng mự hội qua ỉn văn hóa Sơn La - Hủa Phăn pì 2024. 

Bai khắp xe “Sơn La - Hủa Phăn cạt xàn nghịa hặc”.
Pưng đại biểu chôm hặp khày pàng.
Đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng phát biểu nẳng lễ khày pàng.

Phát biểu chôm mâng chu vịa nị, đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng Ủy viên Trung ương Đảng Dân mương cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, cọ chứng chảnh luông muôn mâng chơ đảy tỏn pưng đồng chí uồn pa tỉnh Sơn La, pưng nghệ sĩ, pưng côn chang khắp xe, nghệ nhân tỉnh Sơn La ma dàm tỉnh Hủa Phăn. Ị lỏ dan vạy cán bộ, dân mương chu chựa côn xòng tỉnh đảy pọ nả, ép năm kinh nghiệm, tủm pua luông cạt xàn niều mẳn Việt Nam - Lào vạu chung, Sơn La - Hủa Phăn vạu riêng, xèn đơi báu hiếng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tiện tô nẳng lễ khày pàng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Mú đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, nhẳn danh: Mự hội lỏ nưng cuồng pưng vịa dệt quan trọng vạy pếnh khày lang đì vịa cạt kiên dệt kìn cắp mương nọ pì 2024; lỏ vịa dệt chọp xồm vạy pếnh khày luông hanh, luông cạt xàn xòng mương Việt Nam - Lào vạu chung cánh Sơn La - Hủa Phăn vạu riêng. Lỏ dan vạy tủm pua luông cạt kiên, mả pe qua ỉn Sơn La - Hủa Phăn cắp pưng tỉnh, thành phố cuồng cá mương cánh nẳng tênh phén đìn... 

Luông pộn dỏn cuồng cưn khày pàng lỏ Chương trình khắp xe tó luông pùn “Bai khắp xe nắt xường Sơn La - Hủa Phăn”, đảy tập thể nghệ sĩ, pưng côn chang khắp xe khòng tỉnh Sơn La cánh tỉnh Hủa Phăn khắp xe. Chương trình khắp xe mi pưng bai khắp, bai xe muôn hòm, xừng nhọng ngươn lang cách mạng, luông cạt xàn niều mẳn khòng 2 tỉnh Sơn La cánh Hủa Phăn vạu riêng, xòng mương Việt Nam cánh Lào vạu chung, cuồng tẳng tánh cánh pảy chè bản mương. 

San hún ảnh chăn nẳng Chương trình khắp xe tó luông pùn “Bai khắp cạt xàn Sơn La - Hủa Phăn”

 

Uồn pa tỉnh Sơn La cánh Hủa Phăn nhôm xỏng chương pưng côn chang khắp xe.

Chương trình khắp xe đảy đốp muộn cắp bai xe vong cánh bai xe cạt xàn khòng pưng đại biểu cánh dân mương, khék qua ỉn, pếnh khày luông cạt xàn niều mẳn xèn đơi báu hiếng khòng xòng tỉnh Sơn La - Hủa Phăn, xòng chựa côn Việt - Lào./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư