VĐV Sơn La cựt đảy 2 Huy chương căm nẳng Giải Pencak Silat Châu Á pì 2023

Pọm cắp Đoàn thể thao Việt Nam chôm hặp Giải Pencak Silat Châu Á pì 2023, xòng vận động viên tỉnh Sơn La lỏ Quàng Thị Thu Nghĩa cánh Cà Thị Minh cọ cựt đảy 2 Huy chương căm.

 VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa cựt đảy Huy chương căm dòm hảư côn nắc 70  họt 75 cần

 Té mự 8 họt 13/11, Giải pộn dỏn Pencak Silat Châu Á tưa thứ 7, pì 2023 cọ đảy khày ók nẳng Dubai, pưng tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), cắp mi cài 500 VĐV sư ók 18 mương cánh phổng cuồng pưng Châu lục.

Đoàn thể thao Việt Nam mi 34 cán bộ, HLV, VĐV, cuồng nặn 23 VĐV chôm hặp giải, lỏ pưng võ sĩ đảy nhẳn danh sùng ma nả vịa cánh kinh nghiệm thì khánh nẳng pưng ngon thì nhinh cánh trai. Cuồng nặn, tỉnh Sơn La cọ mi 2 VĐV lâng cựt đảy lài lang đì sùng nẳng pưng giải tênh phén đìn, nẳng cuồng phổng cánh tênh cá mương. Cài lài mự thì khánh, VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa cựt đảy Huy chương căm dòm hảư côn nắc 70  họt 75 cần nẳng ngon thì nhinh ngộm cằn, VĐV Cà Thị Minh cọ pộn dỏn cựt đảy Huy chương căm dòm hảư côn nắc 75 họt 80 cần nẳng ngon thì nhinh ngộm cằn, cọ hôm hanh sáư bảng lang đì chùng khòng Đoàn thể thao Việt Nam cắp hôm mi tênh mết 8 huy chương căm, 3 huy chương ngơn, 9 huy chương tong, xếp thứ 2 cá đoàn.

VĐV Cà Thị Minh pộn dỏn cựt đảy huy chương căm dòm hảư côn nắc 75  họt 80 cần cần nẳng ngon thì nhinh ngộm cằn.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư