Đoàn VĐV Sơn La cựt đảy 4 huy chương căm nẳng Giải thi khánh Pencak Silat nóm cá mưỡng pì 2023

Té mự 5-15/7, Đoàn thể thao Sơn La cọ chôm hặp thi khánh Giải Pencak Silat nóm cá mưỡng pì 2023 đảy khày ók nẳng tỉnh Tuyên Quang. Giải thì đảy Tổng cục Thể dục thể thao cạt kiên cắp Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch tỉnh Tuyên Quang khày ók.

VĐV Cà Thị Minh cựt đảy huy chương căm cuông pun tuổi 18 - 20, cân nắc té 70 – 75 cân.

Giải thi khánh Pencak silat nóm cá mưỡng pì 2023 chốm hặp mi cai 700 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài dú té 27 tỉnh, thanh phố, nganh cuông tênh cá mương ma chôm hặp. Cuông nặn mi 560 vận động viên thi khánh nẳng 3 pun tuổi: 12 - 14 pì, 15 - 17  pì; 18 - 20 pì.

Đoàn thể thao Sơn La chôm hặp Giải mi Huấn luyện viên nưng cánh 13 Vận động viên, thi khánh nẳng 3 pun tuổi cánh mi cân nắc lák căn, cọ pộn dỏn cựt đảy 9 huy chương lai tang, hôm mi 4 huy chương căm , 2 huy chương ngơn cánh 3 huy chương tong.

VĐV Quàng Minh Trang cựt đảy huy chương căm cuông pun tuổi té 15-17 pì, cân nắc 60-63 cân.
Trần Thủy (CTV)
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư