Đoàn Sơn La cựt đảy lài giải xùng nẳng Giải vô địch Pencak Silat hươn mương pì 2023

Té mự 1-10/9, Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch) cạt kiên cắp Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch tỉnh Lâm Đồng khày Giải vô địch Pencak Silat hươn mương pì 2023.

VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa nhẳn Huy chương Căm tàng cân 75 họt 80kg thi toi luông xòng nhinh thi khánh cắp cằn. Ảnh: Trần Huy.

Chôm hặp giải mi cài 300 VĐV té pưng tỉnh, thành, ngành nẳng tênh cá mương, thi khánh toi lài luông: Thi khánh toi bai tựng côn (tunggal); thi khánh xòng côn cắp cằn (tanding) nhinh, trai.

Đoàn Sơn La chôm hặp giải hôm mi HLV nưng cánh 4 VĐV nhinh hôm mi: Lò Thị Trang (tàng cân 55-60 kg), Ca Thị Minh (70-75kg), Quàng Thị Thu Nghĩa (75-80kg), Tòng Thị Vi (80-85kg). Lang đì, Đoàn Sơn La cựt đảy Huy chương Căm nưng, Kiện tướng nưng khòng VĐV Quang Thị Thu Nghĩa; 2 cấp nưng hươn mương khòng VĐV Tòng Thị Vi cánh Cà Thị Minh.

Giải thi khánh chi tuyển lựa chủm mú vận động viên hảư đội tuyển hươn mương môn Pencak Silat chôm hặp pưng giải nẳng tênh phén đìn./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư