Tủm pua khài pày chợ lạt mương nọ pưng tàng chương khòng nhặn pào lang đì

Mự 27/3, nẳng tỉnh Sơn La, Mú công tác khòng Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương cọ dệt vịa cắp Sở Công Thương ma vịa choi dừa khài pày mương nọ pưng tàng chương khòng mi luông hanh khòng địa phương cài vịa khài chương pày mương cọ cánh cài pưng bón cạt kiên khài chương pày mương nọ. Chu dệt vịa đảy chiên cài phong máy họt pưng nang máy khòng Thương vụ Việt Nam nẳng mương nọ.

Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương dệt vịa cắp Sở Công Thương

Khạy nị, Tỉnh Sơn La mi cài 85.000 ha cò kìn mák cánh cò mák cồng, hạng pì pít củ danh tính cựt đảy 493.000 tấn. Họt bườn 3/2024, cá tỉnh mi 211 mã số phổng púk khài pày mương nọ, cắp tà đìn cài 3.000 ha; 28 tàng chương đảy Cục Pảy chự nặm đắc ngon vằn cấp bằng pảy chự. Tỉnh Sơn La cọ niếu chưa đảy san tập đoàn, doanh nghiệp dòm ngơn cốc khảu vịa dệt chương khòng, xương: che, bột măn cò, cà phê, nặm ỏi…. Hôm ca con chương khòng khài pày mương nọ pì 2023 cựt đảy 186,8 triệu USD, cuồng nặn, ca chương hay khòng na, chương kìn khài pày mương nọ cựt đảy 177,84 triệu USD...

Nẳng pàng họp, mú đại biểu khòng Thương vụ Việt Nam nẳng mương nọ cọ xồ xảm cài phong máy, bít bánh pưng nang quam ma vịa khài chương nẳng tênh phén đìn, pưng tàng chương san mương nhắư mặc xự, pưng tàng chương khài pày mương nọ mi luông hanh khòng địa phương mi hịp thu xùng; nhẳn danh ma pưng luông hanh, san tàng chương hay khòng na pộn dỏn khòng tỉnh Sơn La, lưn sưa lỏ cà phê, mák nuối; Pưng yêu cau, luông pùn đối cắp pưng tàng chương đảy khài pày chợ lạt mương nọ…

Sở Công Thương cánh pưng doanh nghiệp khòng tỉnh cọ tinh khửn vịa choi dừa  tỉnh Sơn La cuồng vịa xáo hụ pưng nang quam, luông pùn khài chương pày mương nọ nẳng chợ lạt châu Âu, châu Mỹ; tiện tô, nhẳn danh ma pưng tàng chương mi luông hanh khòng tỉnh; giới thiệu pưng doanh nghiệp khài chương pày mương nọ mi luông tin chưa; bít bánh ma pưng bón dệt sanh cạt kiên khài chương hay xuần, tẳng tánh cánh cáo ảng chư xiềng chương khòng./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư