Sơn La chôm hặp mự hội qua ỉn Thành phố Hồ Chí Minh tưa thứ 20 pì 2024

Cuồng 4 mự (Té mự 4 căm họt mự 7 căm bườn 4), nẳng Công viên 23/9, quận 1, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cọ khày mự hội qua ỉn tưa thứ 20, tó luông pùn “20 pì dan tang mả pe”.

Hỏng pải pưng tàng chương chuông hong qua ỉn, chương hay xuần khòng tỉnh Sơn La nẳng mự hội qua ỉn Thành phố Hồ Chí Minh tưa thứ 20.

Mự hội pì nị niếu chưa đảy cài 150 hỏng pải chương khòng 45 tỉnh, thành phố cánh 50 doanh nghiệp qua ỉn, dịch vụ chôm hặp. Cuồng nặn, xỏn xếp pền 3 phổng: Nhọng nho dón ca con chơ pày qua ỉn, pải cáo ảng chương khòng, căm kìn. Nẳng pưng hỏng pải chương, pưng đơn vị, doanh nghiệp cọ xỏn xếp cánh pải pưng tàng chương, pưng dịch vụ pộn dỏn, cáo ảng ma luông hanh; pọ nả tiện tô cắp khék hang, cáo ảng ma pưng tàng chương, pưng dịch vụ qua ỉn máư, chăn ngam cài pưng vịa dệt, ỉn muôn nhôm xỏng chương, chương trình dón ca con chơ pày qua ỉn...

Hỏng pải chương khòng tỉnh Sơn La tó luông pùn “Sơn La bón qua ỉn chăn ngam, tiêng àn” niếu chưa đảy lài khék ma bấng le, xáo hụ.

Chôm hặp mự hội, hỏng pải chương khòng tỉnh Sơn La tó luông pùn “Sơn La bón qua ỉn chăn ngam, tiêng àn”. Pưng tàng chương đảy pải nẳng mự hội hôm mi: Bản đồ qua ỉn Sơn La; bản đồ phổng qua ỉn cá mương Mộc Châu; pàng hội pộn dỏn Mộc Châu - Vân Hồ; pặp sừ uồn chị qua ỉn Mường La; pưng bàư chỉa cáo ảng pưng tàng chương khòng pưng đơn vị dệt nả vịa chuông hong qua ỉn.

Tang xòng, pải cáo ảng pưng tàng chương OCOP, chương hay xuần pộn dỏn khòng tỉnh, sương mák mặn hậu, nhứa giảng, chẳm chéo, pà ták khồ, mák nuối hang khồ, hòm kíp hùa điều, nặm tà tiến, cà phê, miến dong… niếu chưa đảy luông pồng chàư khòng lướm lài khék qua ỉn, doanh nghiệp dệt nả vịa chuông hong qua ỉn nẳng cuồng mương cánh mương nọk.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư