Số ngơn thù khòng bưu chính, viễn thông danh tính cựt đảy cài 416 tỷ mằn

Cuồng quý I, nả vịa bưu chính, viễn thông nẳng tỉnh Sơn La nhẳn pào tiêng àn, lang đì đảy nho sùng khửn.

Nhân viên Viettel thanh phố Sơn La choi dừa dần mương xã Chiềng Cọ nhại té mạng 2G khửn 4G. 

Họt khạy, cá tỉnh mi 891.068 côn xủ, lưn 1,37% vẹt xáư khóp nham nị pì cài; cuồng nặn, 876.000 côn xủ mạng di động, 15.079 xủ điện thoại mi xài, dón 46,96% cánh 132.722 côn xủ mạng internet, lưn 9,11% vẹt xáư khóp nham nị pì cài. Số ngơn thù bưu chính, viễn thông quý I danh tính cựt đảy cài 416 tỷ mằn, lưn 1,86% vẹt xáư khóp nham nị pì cài.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư