Cá tỉnh: 10 dự án đảy cấp máư hôm số ngơn cốc đăng ký 1.213,7 tỷ mằn

Cuồng 9 bườn, tỉnh hau cọ cấp máư 10 dự án, hôm số ngơn cốc đăng ký 1.213,7 tỷ mằn, hôm mi: Dự án khút sai, đán nọi vạy dệt chương khòng tẳng tánh nẳng bản Na Sàng, xã Chiêng Hòa cánh xã Mương Chum, huyện Mường La; Dự án tặp đán phòn vạy chuông hong vịa dệt đán sai nẳng bản La Nga 2, xã Mương Sàng, Mộc Châu; Bón khài xăng, nặm măn nẳng xã Chiêng Chăn, Mai Sơn; Hươn máy dệt cà phê Sơn La; Dự án hiềm miện, dệt dượn pưng tàng chương hay khòng na khòng tỉnh Sơn La; Thủy điện Nặm Pàn 6, huyện Mương La; Thủy điện Suối Lèo, Thủy điện Chiêng Hắc 2, huyện Mộc Châu; Dự án púk cò cà phê Arabica Sơn La; Hươn sở dệt vịa khòng Phọng giao dịch Co Noi cánh pưng công trình ứn khòng Quỹ tín dụng dân mương thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Chấp năm vịa cấp xỏm pành quyết định dòm ngơn cốc 2 dự án, hôm mi: Dự án dòm ngơn cốc nho công suất chuông máy chế biến nặm ỏi nhẳn pào 50.000 tấn ỏi mỏi mự (dan pì 2017-2018) ngơn cốc lưn tứm 29 tỷ; Dự án tẳng tánh hươn xưởng chế biến cà phê vạy khài pày mương nọ cánh Văn phọng uồn pa, hươn khò vạy cà phê, phiềng vạy ták cà phê, trạm thu xự cà phê cạt kiên cắp hươn xưởng dệt khún dà hữu cơ, hôm số ngơn cốc lưn tứm lỏ 25,8 tỷ./.

Biên dịch: Minh Châu
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư