Ve dàm bản qua ỉn bản khuống

Cắp lài bón chăn ngam tà, luông họn dền chọp châng cắp lài nen vằn hóa ngươn lang pộn dỏn khòng chựa côn Mông, Dạo, bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ cọ cựt pền bón qua ỉn niếu chưa đảy lài khék táng mương ma dử dàm, bấng le.

Bản Chiềng Đi 1 dú kem xểm tang lông mương số 6, diên đèn khòng 2 huyện Mộc Châu – Vân Hồ. Chiêng Đi mua đàư cọ chăn, chơ mua xuần ma họt nẳng chu nao pu, bók mặn bók cai pếnh nương khảy dỏn. Mua he ma, pưng pá cò che nẳng chu bản cọ khèo chăn, hưa dỏn. Họt mua thu, pưng xuần phắc cát ók bók đón púm. Mua nào ma, bók dã quỳ lương sang kèm mó cụa mười hăm, tạ pền phồng bản na kìn yền dú sáng niếu chưa khék táng mương ma bấng le chôm chiều.

Đội khắp xe chựa côn Mông bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ.

Lung Vàng A Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Chiềng Đi 1, hảư hụ: Bản khạy mi 174 chua hươn cắp 2 chựa côn Mông cánh Dạo pọm kìn dú. Khay nị, pi nọng cuồng bản cọ lâng hiềm chự cánh pếnh khày pưng nen vằn hóa ngươn lang khòng chựa côn xương: xỉn xửa nựa nung, chương kìn, khong ỉn chiên lang, pưng bai khắp bai xe, pí ken cánh pưng nghê chiên lang xương nghê dệt chỉa, dệt mịt, dệt phải pháy mày pe... Bản cọ nhăng mi lài chương hay xuần pộn dỏn xương: khảủ xẻ hay, mák phướk Dạo, mák cai, mák mặn, phắc cát mẹo... vạy chuông hong vịa mả pe qua ỉn.

Bàn quản lý bản qua ỉn bản khuống Chiêng Đi 1 đảy tẳng tánh; thành viên lỏ pưng chua hươn dệt nả vịa qua ỉn khòng bản. Bàn quản lý cọ đảy huyện àu pày bấng le, ép năm kình nghiệm nẳng pưng bón dệt sanh qua ỉn bản khuống vạy tạ khù ngai đì hảư dần mương mả pe qua ỉn, cạ khài, hiềm chự pưng nen vằn hóa ngươn lang, pảy trự phổng kìn bón dú cánh mi luông hụ xiêng chuông hong khék ma qua ỉn.

Dần mương bản Chiêng Đi 1 tánh tăm homestay vạy chuông hong khek qua ỉn.

Chiêng Đi 1 cọ tẳng tánh cánh chự mẳn nhóm phải pháy mày pe nưng, nhóm dệt chương mạy tók nưng vạy dệt ok pưng tàng chương chuông hong lang áo khek qua ỉn, hôm phân nho sùng hịp thù hảư dần mương. Khạy, mi 10 chua hươn cuồng bản tẳng tánh pưng hươn dú tô, homestay, hươn dệt pưng tàng chương kìn vạy chuông hong lang áo khek qua ỉn.

Tó hùa chàư hiềm chự cánh pếnh khày pưng nen chăn vằn hóa khòng chu chựa côn cạt kiên cắp mả pe qua ỉn bản khuống, tênh cưn mự thứ 7 hạng tuận, dần mương bản Chiêng Đi 1 cọ khày chợ phiền. Ị lỏ bón vạy dần mương cuồng bản cánh khék táng phương tọp hôm, nẳng nị pi nọng khài pưng tàng chương chương phải pháy mày pe, chương hay xuần đảy pi nọng dệt ók. Ma chợ, khek táng mương nhăng đảy tằm khảu pảnh lék khòng chựa côn Mông; đảy xe mák hính khòng chựa côn Dạo, đảy xe tha khềnh khòng chựa côn Mông cánh đảy kìn chím pưng chương kìn chẹp...

Khék qua ỉn lắn ảnh cắp mú sào ham chựa côn Dạo nẳng bản Chiềng Đi 1.

Pọm cắp chua hươn ma qua ỉn nẳng bản Chiêng Đi 1, ai Nguyễn Thành Nam dú té cơ thanh phố Nam Định hảư hụ: Ma qua ỉn nẳng nị, sum khỏi đảy xáo hụ pưng nen vằn hóa ngươn lang khòng chựa côn Mông, Dạo cài pưng mự kìn dú cắp pi nọng; đảy kìm chim pưng chương kìn chẹp xương nhứa quai, nhứa ngua giảng,khảu cắm, phắc chụp...sum khỏi muôn phọn dỏn chàư sút ti chơ đảy ma qua ỉn nẳng nị cắp pi nọng, tay hươn.

Choi dừa bản mả pe qua ỉn, pì 2022, huyện Vân Hồ cọ hôm ngơn cốc tẳng tánh chuông điện tảy hung nẳng bản Chiêng Đi 1, cắp luông hi 2,5 cày số, nhẳn pào cựt tóp đảy lang áo pày ma, qua ỉn khòng dần mương cánh khék qua ỉn. Lưn sưa, dự án “Bản Art_Stay" đảy mú côn chang tói đan piano Phó An My cánh pưng côn chang vẻ hún tánh ók pì 2002 cọ niếu chưa dần mương tánh tăm lau pưng làng hươn ngươn lang, hôm phân hiềm chự nen chăn vằn hóa khong chu chựa côn nẳng cuồng phổng.

Pọm cắp nặn, mú côn chang khắp xe cọ piến pưng xểm tang bê tông pền hún ảnh chăn ngam tà, chứng chảnh đơi kìn dú hạng mự cánh nen vằn hóa khong chựa côn Mông, Dạo cuồng bản. Tênh tạk pền hún ảnh chăn ngam, tênh tạk luông pộn dỏn riềng mĩ hảư bản.

Hún ảnh cuồng dự án "Bản Art_Stay" nẳng bản Chiêng Đi 1

Pả Nguyễn Thị Lư, Trưởng Phọng Văn hóa - Thông tin huyện Vân Hồ, hảư hụ: Cài dự án "Bản Art_Stay", dần mương cuồng bản cọ nho sùng hùa chàư trách nhiệm cuồng vịa mả pe qua ỉn toi luông khèo chăn cánh mẳn nà, pưng tàng chương tẳng tánh đảy pi nọng xọ xáo cuồng phổng kìn bón dú. Vịa hiềm chự bón qua ỉn khạy mi cọ đảy nho sùng, té nặn tạk pền pưng tàng chương qua ỉn hôm phân nho sùng hịp thù, đơi kìn dú hảư po me pi nọng.

Lả bườn 5/2023, bản Chiềng Đi 1 đảy UBND tỉnh cồng nhẳn lỏ bón qua ỉn khòng tỉnh, ị lò ằn pâng quàn trọng vạy Chiêng Đi 1 mả pe qua ỉn bản khuống mẳn nà cạt kiên cắp hiềm chự cánh pếnh khày pưng nen vằn hóa ngươn lãng khòng chu chựa côn, hôm phân nho sùng hịp thù hảư dần mương.

Việt Anh
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư