Thành phố Sơn La tỏn chi ái họt 8.000 vặt khék ma ve dàm, qua ỉn

Hựt họt bốn sường 70 pì sôn pẹ Điện Biên Phủ cánh dan dặng lễ 5 mự pộp dan 30/4, 1/5 (té mự 27/4 họt mự 1/5), Tây Bắc vạu chung cánh thành phố Sơn La vạu riêng cọ cựt pền bón niếu chưa đảy lài khék táng phường ma ve dàm, qua ỉn.

Khék ma dàm qua ỉn nẳng bón chiên lang hươn mương đặc biệt hươn tù Sơn La.

Cuồng 5 mự dặng lễ, thành phố Sơn La cọ tỏn chi áo họt 8.000 vặt khék ma dàm, dặng non tô cánh tỏn cài 8.100 vặt khék ma dàm bón chiên lang hươn mương đặc biệt hươn tù Sơn La. 

Nọk nặn ók, pưng bón: Hươn sơ pùa Lê Thái Tông, hươn sơ Pú Hồ nẳng Quảng trường Tây Bắc, Nghĩa trang Liệt sỹ hươn tù Sơn La, bón qua ỉn nặm bó ún bản Mòng, xã Hua La, bón qua ỉn Rừng Vàng... cọ niếu chưa đảy lài khék ma ve dàm, qua ỉn.

Ma dàm thành phố Sơn La, khék qua ỉn nhăng đảy ỉn pít mák mặn nẳng xuần, kìn chim căm kìn chẹp khòng lài chựa côn nẳng pưng bón qua ỉn nẳng bản khuống nẳng phường Chiềng An, pưng xã Chiềng Xôm, Chiềng Cọ...

Bón qua ỉn Rừng Vàng, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, niếu chưa đảy lài khék ma dàm, qua ỉn.

Vạy chuông hong lang đì khék ma qua ỉn, thành phố Sơn La cọ uồn pa pưng homestay, hươn hàng, khék sạn nhẳn pào bón kìn dú pẹk sàư, nhẳn pào tiêng àn căm kìn; nả vịa cặm phong mảy ték; tủm pua chủm mú nuống pan nhẳn pào tiêng àn bản mương, tiêng àn xók tang, tạk đảy hún chăn cuồng chàư khék qua ỉn, púc chuân nả vịa qua ỉn khòng tỉnh nhương mự nhương mả pe.

Khék qua ỉn pít mák mặn tặm xuần nẳng bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư