Quỳnh Nhai tỏn 32.000 vặt khék ma qua ỉn pộp dan dặng lễ 30/4 cánh 1/5

Pộp dan dặng lễ 30/4 cánh 1/5, chu bón qua ỉn nẳng huyện Quỳnh Nhai cọ tỏn 32.000 vặt khék ma qua ỉn.

Khék qua ỉn nẳng nòng lừng nặm Quỳnh Nhai.

Cuồng nặn, mi chí áo họt 2.700 vặt khék dặng non nẳng huyện, pưng hỏng dặng non nẳng cơ sở qua ỉn cựt đảy cài 62%. Huộp tênh mết hịp thù té qua ỉn nẳng cuồng phổng cựt đảy 12,8 tỷ mằn.

Khék qua ỉn nẳng băng Uy Phong, huyện Quỳnh Nhai

Cài kiểm tra, lăm le, pưng cơ sở cạ khài dịch vụ qua ỉn nẳng cuồng huyện cọ chấp năm đì pưng luông tắt pùn khòng hươn mương, báu vạy haử mi ók vịa nho tứm ca con, àu ca con sùng nẳng khék ma qua ỉn, nhẳn pao tiêng àn khảu nặm căm kìn, tiêng àn sók tang haử khék, lưn xưa lỏ xìa ca pày tau, hưa.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư