Púc chuân chu thi "Hún ảnh chăn ma qua ỉn Quỳnh Nhai" pì 2023

Mự 28/10, UBND huyện Quỳnh Nhai cọ khày ók chương trình Púc chuân chu  thi "Hún ảnh chăn qua ỉn Quỳnh Nhai" pì 2023.

Púc chuân chu thi "Hún ảnh chăn qua ỉn Quỳnh Nhai" pì 2023.

Chu thi cọ niếu chưa đảy pưng nghệ sĩ đắn ảnh chuyên nghiệp khòng Hội Nghệ sĩ đắn ảnh Việt Nam, Hội nghệ sĩ đắn ảnh tỉnh Sơn La. Pưng hún ảnh chôm thi lỏ pưng hún ảnh ma pưng bón chăn ngam, pưng bón qua ỉn dỏn tiếng, pưng nen chăn văn hóa khòng po me chu chựa côn, pưng tàng chương khòng, căm kìn chẹp dỏn tiếng khòng địa phương, pưng bón chiên lang, khòng khun văn hóa, pưng pàng hội khòng po me chựa nọi côn… nẳng huyện Quỳnh Nhai; pưng hún ảnh cọ chứng chảnh đảy luông giỏi chang khòng côn đắn ảnh, lák lựm cánh nhẳn pào lang đì xùng.  

 Pưng nghệ sĩ đắn ảnh tiện tô ma vịa đắn ảnh.

Vạy nhọng nho pưng côn bắc bòn, pưng côn đắn ảnh mi lài hún cảnh chăn ma phủ côn, nặm đìn cánh văn hóa Quỳnh Nhai; dan mưa khọe cọ tẳng tánh đảy ngân hang pưng hún ảnh chăn vạy chuông hong vịa chiên páo, cáo ảng, mả pe qua ỉn Quỳnh Nhai họt khék qua ỉn cuồng mương cánh mương nọ.

Pưng nghệ sĩ đắn ảnh nẳng nòng lừng nặm Quỳnh Nhai.

Giải thưởng hôm mi: giải A nưng, 2 giải B, 5 giải C cánh 10 giải nhọng nho. Dan nhẳn pưng bai thi té mự 28/10 /2023. Pưng bai thi đảy giải chi đảy pải cáo ảng cuồng Tuận Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn huyện Quỳnh Nhai pì 2024./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư