Mự hội bók mák công nẳng huyện Mường La pì 2024: Khí xu pày càng hào “Bấng le bản na hươn quê chăn ngam”

Đảy hụ họt lỏ “Bón bản na hươn quê chăn ngam” cánh lài nen chăn vằn hóa khòng chu chựa côn. Nẳng mự hội bók mák công huyện Mường La pì 2024, ngon ỉn khí xu pày càng hào đảy khày ók nẳng xã Ngọc Chiến cọ tạ ók luông nắt sường khửn mốc ma chaừ haử dần mương cánh khék ma qua ỉn.

 Pưng vận động viên chuyên nghiệp cánh khék qua ỉn khí xu pày tênh tông na xã Ngọc Chiến. 

Ngon khí xu pày càng hào đảy vận động viên chuyên nghiệp ma té Công ty TNHH Thương mại mương nọk Việt Sing khí ỏm pày tua phổng xã Ngọc Chiến. Dú té càng hào, pưng vận động viên cánh khék qua ỉn đảy phó le tênh mết pưng bản na yền chảnh cắp pưng đàng hươn mung pẻn mạy vák dú hầng hy cài lài pì ma, dú toi nặn lỏ pưng đàng hươn maứ khặn chăn, bấng le luông chăn ngam khòng pá pu, huổi hong, cánh tông na bà khảu...

Dú càng hào bấng le bản Ngọc Chiến yền chảnh, chăn ngam. 

Ị lỏ tưa cốc khoẹk, khí xu pày càng hào đảy khày ók nẳng xã Ngọc Chiến, dân mương cánh khék qua ỉn đảy bấng le cọ hền muôn phọn dỏn chaừ tốp mư chôm chiều toi.

Lài dần mương cánh khék bấng le khí xu pày càng hào.
Năng khí xu pày càng hào. 
Khí xu pày càng hào. 

Ngon ỉn khí xu pày càng hào cọ tạ ók luông nắt sường riềng mi haử mự hội bók mák công huyện Mường La pì 2024.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư