Cá tỉnh tỏn cài 4,1 triệu vặt khék ma qua ỉn

Té hùa pì họt khạy, nả vịa qua ỉn nẳng cuồng tỉnh cọ xứp tàm mả pe. Nả vịa chiên páo, cáo ảng nẳng chợt lạt, qua ỉn đảy tỉnh pồng chaừ uồn pa, chu cấp, chu ngành, địa phương cọ chấp năm đảy lang đì.

Khék pày qua ỉn nẳng Thác Dải Yếm, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Tang xòng, tủm pua nả vịa lăm le, bấng danh nả vịa nẳng pưng cơ sở bón dú tô, lưn xưa lỏ phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu, nhẳn pao tục po ma cốc ngươn xính khòng cận hà, tiêng àn haử khék ma qua ỉn. 9 bườn cài ma, huộp tênh mết số khék ma qua ỉn nẳng Sơn La cựt đảy cài 4,1 triệu vặt côn, lưn tứm 5,4% vẹt saứ luông pùn pì 2023, hịp thù té qua ỉn danh tính cựt đảy 4.310 tỷ mằn, lưn tứm 33,2% vẹt saứ luông pùn cá pì.

Biên dịch: Hồng Điệp
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư