Cá tỉnh tỏn cài 290.000 vặt khék qua ỉn cuồng dan dặng lễ 30/4 cánh 1/5

Cuồng dan dặng lễ 30/4 cánh 1/5, pưng địa phương cuồng cá tỉnh cọ tỏn cài 290.000 vặt khék, hịp thu danh tính cựt đảy 320 tỷ mằn.

Bón qua ỉn Mộc Châu Island pua nua khék qua ỉn cuồng dan dặng lễ 30/4-1/5

Dan dặng lễ cuồng 5 mự xương nặn cọ tạ khù ngai đì hảư pưng địa phương khày ók lài vịa dệt vạy tỏn khék ma ve dàm; vịa xủ hỏng non chuông hong khék nẳng pưng bón dú tô cựt đảy 86%. Hôm số vặt khék ma dàm Sơn La lưn 12%, hịp thu té qua ỉn lưn 10% vẹt xáư khóp nham nị pì cài. San bón qua ỉn mi lài khék qua ỉn ma dàm xương: Nòng lừng nặm hươn máy thủy điện nẳng huyện Quỳnh Nhai; pưng bón qua ỉn nẳng bản khuống nẳng xã Vân Hồ, Chiềng Yên; pưng tát nặm nẳng xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ; bón qua ỉn nẳng xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên; bón qua ỉn nẳng bản khuống xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Bón chiên lang Hươn mương đặc biệt Hươn tu Sơn La, Thanh phố...  Lưn xưa lỏ Mộc Châu, cuồng 5 mự dặng lễ, cá huyện cọ tỏn 112.000 vặt khék nẳng cuồng mương cánh mương nọ ma dàm cánh dặng dom, hịp thu té qua ỉn danh tính cựt đảy cài 86 tỷ mằn; vịa xủ hỏng non chuông hong khék qua ỉn nẳng pưng bón dú tô cựt đảy 100%.

Khék qua ỉn hảư tồ pà tót tìn nẳng băng Uy Phong, huyện Quỳnh Nhai
Khék qua ỉn đắn ảnh nẳng cau ven Bạch Long, Bón qua ỉn Mộc Châu Island

Pưng địa phương cọ tủm pua chiên páo, chị bók, tít tờn pưng đơn vị, tổ chức, tựng côn chấp năm đì pưng luông pùn ma vịa dệt dịch vụ qua ỉn; chiên páo chấp năm pưng luông pùn nhẳn pào tiêng an, tiêng an xók tang, cặm phong phay mảy, nhẳn pào tiêng an căm kìn nẳng pưng bón qua ỉn, pưng bón dệt dịch vụ, chuông hong đì xưa hảư khék ma dú tô, qua ỉn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư