Xỏn hôm cặm phong nào cưm haử cò púk bồng, tồ tảnh liệng

Toi nang quam té Ban Chỉ huy cặm phong phồn nong cánh xáo hà cíu choi chọ nạn tỉnh Sơn La, pưa nuống pan họt vịa nào cưm té mự 22/1/2024, nẳng cuồng tỉnh cọ cướt sình ók nào cưm hại hức nuống pan họt luông dệt dượn hay na cánh nả vịa tảnh liệng.

Danh tính họt mự 26/1, phạ nào cưm mười cảm tốc cọ dệt xiệt hại họt tồ tảnh liệng cánh phắc hòm, mák nuối nẳng 2 huyện Thuận Châu cánh Vân Hồ. Siệt hại 4,7 ha tà đìn cò kìn mák cánh 23 tồ sắt sính chuốp tài pộ cưm nào, cuồng nặn mi 5 tồ quai, 6 tồ ngua cánh 11 tồ bẻ, tồ quai nọi nưng. Xiệt hại danh tính cài 600 triệu mằn

Po hay me na thị trấn Nông trường Mộc Châu khặn khang chương kìn vạy chuông hong haử pưng tồ ngua nôm.

Tó pưng khù piến thái báu ngau khòng phạ đìn, chấp năm Công điện khòng Thủ tướng Chính phủ ma vịa họn khâng cặm phong nào cưm hầng mự, mự 26/1, UBND tỉnh cọ mi chỉa lai uồn pa cặm phong nào cưm haử cò púk bồng, tồ tảnh liệng, pưng tồ dú cuồng nặm nẳng cuồng tỉnh. Tọi nặn, Sở Nông nghiệp cánh Mả pe bản na cọ xỏn hôm uồn pa toi pưng khù piến thái bau ngau khòng phạ đìn, uồn chị pưng huyện, thành phố chấp năm nả vịa cặm phong nào cưm haử pưng tồ sắt sính, pết cáy, pưng tồ dú cuồng nặm, cánh cò púk bồng.

UBND pưng huyện, thành phố, cọ họn khâng chấp năm pọm pâng pưng luông pùn cặm phong nào cưm, dák nhả haử pưng tồ tảnh liệng, pưng tồ dú cuồng nặm, cặm phong bổng nhăn haử pưng cò púk bồng vạy dón xìa mức xiệt hại đối cắp vịa diệt dượn hay na.Hiếng phăng nang quam ma pưng khù piến thái khòng phạ đìn cánh chị bók haử dần mương khặn khang chấp năm pưng luông pùn cặm phong nào cưm, nhẳn pao tiêng àn haử phủ côn cánh dón họt mức tắm sưa pưng khù siệt hại đối cắp cò púk bồng, tồ tảnh liệng. Tánh ók mú lăm le, tít tần vịa chấp năm nả vịa cặm phong nào cưm nẳng pưng xã, phường, thị trấn, khày ók pưng chu kiểm trà, nhẳn danh, biền mài xiệt hại (va mi) báo cáo lợp tăn khửn UBND tỉnh…

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư