Vân Hồ tập tư cặm phong phay mảy pá cánh xáo hà cứu choi chọ nạn pì 2024

Mự 19/4, huyện Vân Hồ cọ khày chu tập tư cặm phong phay mảy pá cánh xáo hà cứu choi chọ nạn pì 2024. 

Tập tư cặm phong phay mảy pá cánh xáo hà cứu choi chọ nạn pì 2024.

Chu tập tư đảy pằn pền 2 ngon, hôm mi: Họp xồ van cánh ngon tập sương tẹ. Cuồng ngon họp xồ van, Ban Chỉ huy pưng nả vịa xẳn họn cuồng nả vịa pảy chự cánh cặm phong, đắp mọt phay mảy pá huyện Vân Hồ cọ khày pàng họp chiên páo chỉ thị, sừ điện khòng Chủ tịch UBND tỉnh; tang xòng, lăm le xỏm pành, tứm ten luông pùn cặm phong phay mảy pá cánh xáo hà cứu choi chọ nạn,  chiên páo nả vịa cặm phong, đắp mọt phay mảy pá, lợp tăm cặm tó cắp pưng nả vịa mi ók.

Ngon tập sương tẹ cặm phong, đắp mọt phay mảy pá đảy khày ók nẳng bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.
Chủm mú cắp bón bản Co Lóng, xã Lóng Luông tập đắp mọt phay mảy pá sương tẹ.

Ngon tập sương tẹ nẳng bản Co Lóng, xã Lóng Luông, đảy pằn pền 3 dan: Cón chơ mi ók phay mảy pá, chơ mi ók phay mảy pá cánh đốp muộn vịa đắp phay, kẻ cặm siệt hại. Cắp nả vịa mi ók sương tẹ: Cuồng chơ pưng chua hươn chọk hay…, pưa báu bấng le đì cọ dệt phay mảy lam sáư thiềng hay, phổng pá đảy nhẳn danh lỏ phay chi mảy lam ngai. Pưng chua hươn nị cọ khék san chua hươn ứn dú lô kem ma đắp phay choi. Chăm va sịn, pưa phạ đét khẻm, lạnh lau cánh lôm luồng sương nặn phay cọ nhương mảy lam pày lài bón.

Pưng chủm mú chôm hặp đắp phay mảy pá.

Nhẳn đảy nang quam, Ban Chỉ huy pưng nả vịa xẳn họn cuồng nả vịa pảy chự cánh cặm phong, đắp mọt phay mảy pá huyện Vân Hồ cọ tọp hôm chủm mú, chương sủ pày họt bón mi ók phay mảy vạy đắp phay cánh xáo hà cứu choi chọ nạn; kiểm tra, xáo hụ nang quam mi ók phay mảy, biền mài pưng khù siệt hại, nhẳn pào tiêng àn.

Pưng chủm mú chôm hặp tập tư cặm phong cắp phay mảy pá cánh xáo hà cứu choi chọ nạn.

Chu tập tư cọ dệt lẹo luông pùn pùn ók, nhẳn pào tiêng àn hảư phủ côn, chương khòng, tánh ók luông pùn cạt kiên dệt vịa khòng pưng đơn vị cánh pưng chủm mú cuồng vịa đắp phay cánh cứu choi chọ nạn. Cài chu tập tư, hôm phân nho sùng trách nhiệm khòng cấp ủy, phủ uồn pa chính quyền chu cấp, luông hụ chang cặm phong phay mảy pá khòng dần mương nẳng cuồng phổng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhôm xỏng Bằng khen hảư pưng tập thể, tựng côn.

Chu tập tư cặm phong cắp phay mảy pá cánh xáo hà cứu choi chọ nạn huyện Vân Hồ pì 2024 đảy Ban uồn pa nhẳn danh cựt đảy lang đì pộn dỏn. Pộp dan nị, UBND tỉnh cọ nhôm xỏng bằng khen hảư 2 tập thể, 6 côn; UBND huyện Vân Hồ nhôm xỏng chỉa khen hảư 6 tập thể, 19 côn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư