Tỉnh Sơn La púk chi áo họt 15.000 cò mạy dài dát

Cuồng quý I, chu huyện, thành phố cuồng tỉnh Sơn La sứp tàm uồn pa chấp năm nả vịa khỏi đù, pằn phổng pảy chự pá, tủm pua chiên páo tắt pùn ma cặm phong phay mảy pá, cạt kiên cắp chấp năm pưng dự án mả pe pá pu nẳng cuồng phổng.

Dần mương xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu khặn khang cò chựa vạy púk pá.

Tang xòng, tủm pua lăm le, hụ hền, cẳn tơn cánh phạt màư sư mình pưng chu phít thứk Luật pá pu. Chi cục Kiểm lâm uồn pa pưng đơn vị, dự án chóng hanh khỏi đù tà đìn pá púk té pưng pì cón; tọp hôm cả cò chựa vạy chuông hong nả vịa púk pá pì 2024. Họt mết bườn 3, cá tỉnh cọ púk đảy chi áo họt 15.000 cò mạy dài dát cánh khặn khang cài 4 triệu cò chựa vạy púk pá.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư