Thuận Châu chóng hanh púk 3.740 cò mạy dài dát

Mự 16/2, huyện Thuận Châu cọ khày Lễ púk chuân chiềng púk cò mạy khèo pì 2024.

Uồn pa huyện Thuận Châu chôm hặp púk cò mạy.

Pì 2023, huyện cọ púk máư cài 50.000 cò mạy dài dát; lăm đù pảy chự 67.630 ha pá; púk máư cài 539 ha pá àu mạy, pá chự phong, nho tà đìn mi pá hổm pốc khửn 43,63%. Pì 2024, huyện tủm pua chiên páo quảng tua họt dân mương ma ý nghĩa khòng chiềng púk mạy; púk chuân chiềng púk mạy chọp xồm cắp khù ngai đì khòng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhặn pào xệt xừ, lang đì, phảy dòm, cá huyện chóng hanh púk máư 3.740 cò mạy dài dát.

Ngày lằng lễ púc chuân, mú đại biểu cọ púk 50 cò mạy hăm nẳng xểm tang khửn mưa Trung tâm Y tế huyện, tiểu khu 5 thị trấn Thuận Châu.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư