Tập tư cặm phong phảy mảy pá cánh xáo hà cíu choi chọ nạn xã Ca Nang

Mự 7/11, Bàn uồn pa tập tư cặm phong phay mảy pá cánh xáo hà cíu choi chọ nạn huyện Quỳnh Nhai cọ khày chu tập tư cặm phong phay mảy pá cánh xáo hà cíu choi chọ nạn xã Ca Nang pì 2023.

Tập tư ngon luông pùn đắp mọt phay.

Chu tập tư đảy pằn pền 2 ngon, ngon luông pùn cánh dệt xương tẹ. Ngon luông pùn: Bàn uồn pa chấp năm luông pùn pảy chự cánh mả pe pá; xồ xảm, niếu chưa chủm mú cắp bón cánh chủm mú chấp năm nả vịa cặm phong phay mảy pá cánh xáo hà cíu choi chọ nạn.

Chủm mú dần phọng nẳng cờ sở chôm hặp đắp mọt phay

Ngon dệt xương tẹ, Bàn uồn pa cọ niếu chưa chủm mú văn phạo chôm hặp đắp phay, nhại chương khòng khòng dần mương cánh xáo hà cíu choi chọ nạn. Chu tập tư khày ók nhẳn pào men luông pùn tặt ók, nhẳn pào tiêng àn ma phủ côn cánh chương khòng. Chu tập tư đảy Bàn uồn pa huyện nhẳn danh xếp tàng pộn dỏn.

Pưng tập thể, tựng côn nhẳn chỉa khèn khòng UBND huyện.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư