Tẳng cốc tẳng tánh "Trương chăn haử nọng" nẳng huyện Mường La

Mự 4/7, Huyện đoàn Mường La cọ cạt kiên cắp Dự án “Úm ình haử nọng” khòng Đoàn Thanh niên Cồng an tỉnh Sơn La cọ tẳng cốc tẳng tánh “Trương chăn haử nọng” nẳng 2 điểm trương bản Nong Bẩu, xã Nặm Păm cánh Trương Tiểu học cánh THCS Ta Bú.

Tẳng cốc tẳng tánh "Trương chăn haử nọng" nẳng điểm trương bản Nong Bẩu.

Điểm trương bản Nong Bẩu mi 2 hỏng ép, hươn dệt vịa nưng, hươn tổm khảu cánh hươn pày nọ nưng vạy chuông hong 60 học sinh cánh 3 say xòn, huộp tênh mết số ngơn 550 triệu mằn. Xòng lớp ép nẳng Trương Tiểu học cánh THCS Ta Bú huộp tênh mết mi ca 200 triệu mằn, hôm phân khày quảng tứm trương lớp, choi dừa vịa ép hiên haử 447 học sinh. Pưng công trình danh tính dệt lẹo cánh àu khảu xủ pộp dan mự khày giảng pì ép maứ 2024 - 2025.

 Tẳng cốc tẳng tánh "Trương chăn haử nọng" nẳng Trương tiểu học cánh THCS Ta Bú.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư