Tẳng cốc tẳng tánh công trình Trương mầm non xã Chiêng Đen

Dú cuồng pưng póng vịa chôm mơng Lễ xừng nhọng thanh phố Sơn La đảy biền mài lỏ thanh phố ép hiên tênh phén đìn khòng UNESCO, mự 19/3, thanh phố Sơn La cọ khày Lễ tẳng tánh công trình Trương mầm non xã Chiêng Đen.

Lễ tẳng tánh công trình Trương mầm non xã Chiêng Đen.

Pì ép 2023 – 2024, Trương mầm non xã Chiêng Đen mi chi áo 450 làn nọi, cắp điểm trương trung tâm nưng nẳng bản Trung Tâm cánh 3 điểm trương ứn nẳng pưng bản Bôm Phung, Phiêng Nghe, Phiêng Tam. Riềng nẳng điểm trương trung tâm mi 292 làn nọi, 10 hỏng ép cánh đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh hươn ép nưng 2 thản, 6 hỏng ép, đàng xỏn xếp 5 hỏng ép cánh hỏng dệt vịa nưng; 5 hỏng ứn đảy tánh tăm lau công trình Trạm Y tế xã Chiêng Đen cáu vạy xủ lau, hê nhẳn pào khù ngai đì bók cánh ép.

Mú đại biểu chấp năm ngon lễ tẳng tánh công trình.

Dự án tẳng tánh Trương mầm non xã Chiêng Đen đảy UBND thanh phố phề duyệt dòm ngơn cốc nẳng Quyết định số 2819/QĐ-UBND mự 29/9/2023, cắp mức dòm ngơn cốc lỏ 20 tỷ mằn. Hôm mi 2 làng hươn ép 2 thản, cắp 14 hỏng ép; hươn tổm chương kìn cánh pưng công trình ứn… Dan chấp năm tẳng tánh danh tính 290 mự.

Đơn vị tẳng tánh khặn khang chương khòng vạy tẳng tánh công trình. 
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư