Tạ ók vịa dệt, mi tứm hịp thù haử cài 1.000 côn

Cuồng bườn 1, chu cấp, chu ngành, địa phương cuồng tỉnh xứp tàm tủm pua nả vịa tiện tô ma chính sách côn dệt vịa cánh vịa dệt. Cuồng bườn, cá tỉnh cọ nhại vịa dệt cánh dệt vịa, mi tứm hịp thù haử 1.061 côn, sáo vịa dệt haử  7 côn pày dệt vịa mi dan hạn nẳng mương nọ.

Cồng nhần Hươn máy bột măn cò Sơn La đàng dệt vịa.

Tang xòng, xỏn hôm tẹt tiêng đơi kìn dú haử dần mương, chiên páo chính sách đối cắp côn mi cồng, choi dừa pưng chua hươn cặt cung, kẻ khày 175 phú chỉa lai, cắp huộp số ngơn choi dừa cài 1,7 tỷ mằn. Xứp tàm tủm pua chiên páo chị bók chấp năm pưng luông pùn ma chế độ chính sách BHXH, BHTN, BHYT haử côn dệt vịa cánh pưng doanh nghiệp nẳng cuồng phổng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư