Tạ ók vịa dệt, mi tứm hịp thù haử 20.178 côn

Cuồng bườn 11, chu địa phương cuồng tỉnh Sơn La cọ xứp tàm chiên páo chấp năm đì pưng luông pùn chương trình hươn mương ma choi dừa dệt dượn, tẹt tiêng đơi kìn dú haử dần mương. Chu cấp, chu ngành, chu địa phương họn khâng tàng ngơn cốc vạy chấp năm pọm pâng, lợp tăn pưng chính sách nhẳn pao đơi kìn dú haử dần mương.

Hươn máy chế biến cà phê Sơn La tạ ók vịa dệt haử côn dệt vịa nẳng địa phương.

Pọm nặn, tủm pua pưng nả vịa tiện tô, xồ sảm ma vịa dệt, nang quam ma côn dệt dệt vịa, cạt kiên, tạ khù ngai đì haử côn dệt vịa nẳng địa phương pày dệt vịa nẳng pưng doanh nghiệp cuồng cánh nọ mương. Họt mết bườn 11, cá tỉnh cọ tạ ók vịa dệt, mi tứm hịp thù haử 20.178 côn cánh haử pày dệt vịa nẳng mương nọ cài 300 côn dệt vịa mi dan hạn nẳng mương nọ.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư