Sốp Cộp mả pe xók pày tang ma phổng bản na

Pưng pì cài ma, huyện Sốp Cộp cọ nhọng nho pưng tàng ngơn cốc vạy dệt pưng xểm tang phổng bản na, chuông hong lang áo pày ma, khồn chiên chương hang khòng dân mương.

Cón nị, xểm tang long bản Nặm Lạnh - Hua Lạnh, xã Nặm Lạnh hi cài 14km lỏ tang đì, pày ma dạ cha, lưn xưa lỏ pưng mự pha phồn, té bản pày họt càng òng xã mết chi áo họt 2 chơ đông hô. Chơ mi luông pùn dệt tang long bản, chi bộ, ban quản lý pưng bản cánh pưng tổ chức đoàn thể cọ niếu chưa dân mương dòm cài 1.000m² đìn xuần, đìn dú, đìn hay, cóp hôm cài 500 mự công dệt vịa vạy thók bê tông pưng xểm tang. Họt khạy, 80% xểm tang diên bản Nặm Lạnh - Hua Lạnh cọ đảy dệt lẹo.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh thók bê tông tang pày ma nẳng bản Na Búa - bản Liêng, xã Mương Leo.

Nhăng xểm tang diên bản Huổi Pá - Na Ản, xã Mương Lạn, hi chi áo họt 9 cày số, đảy tẳng tánh lả pì 2023, họt khạy cọ đảy dệt lẹo. Ông Sộng A Lầu, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Huổi Pá, hảư hụ: Pưng đảng viên cọ pa tuân uồn cón, niếu chưa dân mương chôm hặp cánh tạ khù ngai đì hảư đơn vị tẳng tánh xểm tang. Khạy nị, mi tang pày ma xe tô pày họt đảy tặm bón vạy thu xự chương hay xuần, pưng làn nọi pày trương ép xừ cọ ngai đì xưa.  

Ị lỏ 2 cuồng số hạng hỏi xểm tang nẳng huyện đèn mương Sốp Cộp đảy dệt lẹo cuồng pưng pì cài ma. Ông Lò Văn Thành, Trưởng phọng Kinh tế hạ tầng huyện Sốp Cộp, hảư hụ: Té pì 2012 họt khạy, huyện cọ dệt lẹo chi áo họt 1.410 xểm tang, hi cài 180 cày số, hôm số ngơn cốc cài 108 tỷ mằn. Cuồng nặn, hươn mương choi dừa chi áo họt 31 tỷ mằn, dân mương cóp hôm ngơn, chương khòng cánh hạng păn mự công dệt vịa, hôm số ngơn cài cài 77 tỷ mằn.

Nọ nặn ók, chấp năm pưng chương trình luông pùn hươn mương, té pì 2022 họt khạy, huyện cọ thók bê tông 15 xểm tang, hi chi áo họt 42 cày số, hôm số ngơn cốc dòm cài 120 tỷ mằn; khạy nị, cọ dệt lẹo cánh àu khảu chuông hong 12/15 xểm tang; chóng hanh họt mết pì 2025, niếu chưa luông cóp hôm vạy thók bê tông cài 40 xểm tang long bản, diên bản, diên xã, cắp luông hi cài 20 cày số.

Hạng pì, huyện cọ uồn pa pưng phọng, ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể cánh pưng xã chiên páo, niếu chưa hội viên, đoàn viên cánh dân mương chôm hặp há phong tẳng tánh xók pày tang ma phổng bản na. Nọ pưng tàng ngơn cốc choi dừa toi luông pùn hươn mương, huyện cọ niếu chưa dân mương dòm đìn, chương khòng tênh đìn, cóp hôm ngơn xự đán sai cánh mự công dệt vịa vạy dệt tang. Pộn dỏn xương nẳng xã Dôm Càng té pì 2013 họt khạy cọ niếu chưa đảy chi áo họt 40 tỷ mằn vạy thók bê tông xók pày tang ma phổng bản na; cuồng nặn, dần mương cóp hôm cài 25 tỷ mằn vạy thók bê tông pưng xểm tang long bản, cuồng bản, hi cài 35 cày số.

Ông Lò Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Dôm Càng, hảư hụ: Cuồng vịa chiên páo chấp năm, xã cọ uồn pa pưng bản chấp năm vịa tống páo xư mình ma tang phải ngơn; pếnh khày quyên dệt chảu khòng dần mương cuồng vịa lăm le, kiểm tra pưng công trình. Tang xòng, chấp năm luông pùn niếu chưa họt bón đàư chấp năm họt bón nặn, dệt pưng vịa dạ cha cón, ngai đì dệt tốc lằng, nhọng nho dệt tang nẳng pưng bón mi lài côn kìn dú. Pưng chua hươn cặt xút ti dạ cha báu đảy cóp hôm, báu cọ cóp hôm cồng dệt vịa, khồn chiên đán, sai, xi măng... Pưa mi pưng xểm tang bê tông, vịa khồn chiên chương hang cọ ngai đì xưa, hôm phân dón số chua hươn cặt té 4-5%/pì.

Tó luông pùn tẳng tánh xók pày tang ma phổng bản na pọm pâng, huyện Sốp Cộp sứp tàm niếu chưa ngơn cốc té pưng chương trình luông pùn hươn mương cánh niếu chưa dân mương chôm hặp dệt xók pày tang ma phổng bản na, tạ ằn pâng vạy mả pe dệt dượn, tánh đà bản mương, dón cặt cung mẳn nà./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư