Sơn La tọp hôm cặm phong lạnh lau

Đét họn khẻm cuồng lài mự dan cài ma, cọ dệt hảư nặm nẳng pưng nòng lừng nặm cánh nặm nẳng pưng hong huổi hảnh lông lài, nuống pan họt vịa dệt dượn cánh đơi kìn dú khòng dần mương. Lài phổng púk cò công nghiệp, cò kìn mák cọ mi sương chi báu đảy pít củ, po hay me na cọ xút ti puôn lò.

Cuồng pưng mự đét họn khẻm, nặm nẳng pưng nòng lừng nặm cọ hảnh lông lài cánh nặm nẳng hong huổi cọ hảnh kháư. Nẳng bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, 56 ha cà phê cánh cò mák mặn, mák phùng khòng 154 chua hươn cọ đàng báu mi nặm vạy bao. Lung Phạm Văn Tiện, Trưởng bản Đông Hưng hảư hụ: Chi áo họt 3 bườn nị lẹo, nặm sủ báu mi, san chua hươn cọ dòm ngơn ók vạy khoan giếng hák va cọ báu mi nặm, po me đảy sự nặm cắp ca té 70.000 -80.000 mỏi khối vạy mi nặm sủ.

Tà đìn cà phê bản Đông Hưng chuốp héo lường, bàư tài mạn pộ đét họn khẻm.

Uồn sum khỏi pày bấng le tà đìn púk cà phê khòng bản, pưng cò cà phê cọ tài mạn, bàư cánh bók cọ đốn xìa mết, lung Tiện cọ tô: Tà đìn cà phê nị cọ chuốp tài mạn pộ mười cảm khả té pì 2019, mết lài cồng hanh vạt tắt cốc, khỏi đù, hính đảy pít củ 2 pì nị. Khay nị, đét họn lạnh lau, báu mi nặm bau cọ dệt hảư cò cà phê tài xìa, khạy chắng cong thả phạ phồn cò cà phê chắng chi nhăng đảy.

 Pưng bể lừng nặm khòng dần mương cọ hảnh kháư.

Lung Cầm Văn Thỏa, Trưởng phòng Nông nghiệp cánh mả pe bản na huyện Thuận Châu, hảư hụ: Cài lăm le, họt khạy, huyện Thuận Châu mi 141 ha na khảu mi sương chi báu mi nặm sáư, cuồng nặn, 93 ha khồ lạnh lẹo báu mi bón bờm nặm ma sáư. Dáo 75 công trình cấp nặm sủ tọp hôm mi sương chi báu mi nặm; cuồng nặn, san công trình báu po cấp nặm toi luông pùn đảy duyệt, san công trình cọ báu mi nặm vạy cấp. Đối cắp pưng cò púk bồng ứn, huyện đang uồn pa pưng cơ quan, đơn vị UBND pưng xã biền mài, tọp hôm.

Cọ sương huyện Thuận Châu, nẳng lài bón pưa đét họn lạnh lau cuồng dan hờng cọ báu mi nặm bao hảư cò púk bồng. Phân lài, pưng hong huổi, đùm nòng khòng dần mương nặm cọ hảnh xìa mết, báu mi nặm uồn ma sáư na.

Lài tà đìn na nẳng xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn ték kháp pộ lạnh lau.
Nặm nẳng nòng Lái Bay, huyện Thuận Châu chắng nhăng dáo 10% toi thiết kế.

Tỉnh Sơn La mi 2.697 công trình mường phài, nòng nặm, cuồng nặn 110 nòng lừng nặm, 1.149 phài xây, 190 cống kháng hai nặm, 3 công trình kháng hai nặm nong, 105 mương uồn nặm, 6 trạm bơm nọi, 94 phài xong đán, 1.035 phai tạm, 5 công trình lừng nặm vạy bao hảư cò púk bồng. Pưa nuống pan té luông piến thái khòng phạ đìn, nặm nẳng pưng hong, huổi cọ hảnh lông lài, nặm nẳng pưng nòng lừng nặm chắng nhăng dáo 30%.

Vịa lạnh lau, thiếu nặm đang hền mi ók nẳng lài huyện, thành phố cuồng tỉnh. Nòng lừng nặm Lái Bay khòng huyện Thuận Châu khạy nặm chắng nhăng dáo 10% vẹt sáư luông pùn.

Lung Nguyễn Xuân Hùng, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi, hảư hụ: Hùa pì 2024, ngành Nông nghiệp cọ lăm le bó nặm vạy pằn dài chuông hong vịa dệt dượn hay na nẳng cuồng phổng. Pằn phổng khặc khọ pưng tà đìn mi sương chi chuốp lạnh lau, tánh ók luông pùn nhại piến cò púk bồng chọp xồm. Tang xòng, yêu cầu pưng huyện, thành phố cạt kiên lừng nặm, phảy dòm nặm nay, chuông hong nả vịa cặm phong lạnh lau.

Mú công tác khòng tỉnh kiểm tra tà đìn cà phê chuốp siệt hại pộ lạnh lau.

Cài lăm le, họt khạy, cá tỉnh mi cài 1.245 ha na khảu chuốp siệt hại, cuồng nặn, 400 ha na khảu báu mi nặm sáư; 50 ha đảy nhại ma púk cò ứn. Đối cắp vịa cấp nặm sủ nẳng phổng bản na, nẳng lài bón cọ báu mi po nặm vạy sủ, dáo 112 công trình báu mi po nặm vạy cấp vẹt sáư công suất thiết kế. Toi páo danh, lài bó nặm chi hảư kháư, vịa báu mi po nặm sủ nhăng chi hền mi ók té khạy họt bườn 6 pì 2024.

Đối cắp cò kìn mák, cài kiểm tra, nhẳn danh tặm bón, số cò kìn mák ók xom, chắp mák cọ tắm lài vẹt sáư mua mák pì 2023 cánh pằn pâng pày cuồng lài pì. Vịa pít củ mák nuối cuồng pì 2024 danh tính dón 15% vẹt sáư pì 2023, cuồng nặn, dón lài sưa lỏ mák nhạn, dón cài 40%, mák mặn dáo 20%, mák muông cài 5%...

Vạy cặm tó cắp lạnh lau, mự 1/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cọ tánh ók quam khót nang số 1072-KL/TU ma tủm pua chấp năm pưng luông cặm tó cắp phạ lạnh lau, thiếu nặm cuồng tỉnh Sơn La pì 2024. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hảư hụ: Chấp năm quam khót nang số 1072-KL/TU, UBND tỉnh cọ uồn pa pưng ngành, địa phương họn khâng chấp năm chu luông cặm phong, kẻ cặm siệt hại pộ lạnh lau, báu mi po nặm chọp xồm cắp tựng dan, tựng phổng. Nhọng nho nặm sủ, nặm kìn hảư tồ tảnh liệng, nặm bao hảư cò púk bồng hờng pì chơ mi ók lạnh lau. Tang xòng, uồn chị dần mương nhại piến luông dượn, đối cắp tà đìn khồ lạnh, nhại ma púk pưng tàng cò ứn mi dan mả pe nọi mự sưa, báu thả mi lài nặm vạy bao... Pưng tà đìn báu mi nặm vạy bao hư vang đìn vạy lạ cón, dón xìa siệt hại hảư po hay me na.

Công trình nòng lừng nặm Lăng Luông, xã Phổng Lăng đang đảy tẳngg tánh tếch pung.

Tỉnh cọ uồn pa pưng huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV quản lý, sủ pưng công trình nòng lừng nặm lắp pưng trạm bơm nẳng pưng tạng cống vạt bờm àu nặm nẳng pưng bón nặm báu lày đảy lẹo nẳng pưng hong, huổi, nòng lừng nặm. Sảng pành pưng công trình nòng nặm, mường phài cạn pé pộ phồn nong; xát long hong mường cánh pản căn tặm vạy lừng nặm. Đối cắp công trình đang tẳng tánh, tít tờn pưng chảu dòm ngơn cốc uồn pa tẳng tánh hảư chọp xồm, tọp hôm chủm mú kỹ thuật dệt loẹ công trình men dan pùn vạy àu khảu chuông hong mua dệt dượn đông xuân pì 2023-2024. 

Toi Đài páo danh phạ phồn đét họn dền phổng Tây Bắc, pưa chuốp nuống pa khòng El Nino, danh tính số mự đét họn cuồng pì 2024 chi lài sưa, chi đét họn khẻm sưa vẹt sáư lài pì. Toi páo danh, dan pày nả nhăng chi đét họn khẻm máư, tỉnh Sơn La đang tọp hôm chu luông hanh, tánh pùn chu luông vạy cặm phong lạnh lau. Nọk pưng luông pùn tó nả, vịa tánh ók pưng luông pùn pọm pâng sưa chuông hong nả vịa cặm phong lạnh lau lỏ xút ti cận hà.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư