Sơn La quyết chàư, chóng hanh khảm khói dạk cha

Pì 2023 cài pày, tỉnh Sơn La cọ cựt đảy lài lang đì pộn dỏn cuồng pưng nả vịa dệt dượn, tánh là bản mương; chính trị tẹt tiêng, quốc phọng tiêng àn đảy nhẳn pào cánh chự mẳn, đơi kìn dú dần mương đảy nho sùng. Luông hanh khòng tỉnh Sơn La xưp tàm đảy nho sùng cuồng phổng cánh hươn mương.

Danh tính pì 2024, cuồng mương, cuồng phổng cánh mương nọ chi mi lài khù ngai đì cánh dạk cha. Phồn nong, bệnh ha, luông piến thái báu ngau khòng phạ đìn xứp tàm mi ók lài khù phứt cha. Vịa dệt dượn, cạ khài chăm va đang mả pe hák va cọ nhăng lài khỏng nuống, lưn sưa lỏ ca con tàng chương lưn khửn, luông chinh cạ chinh khài tắm cánh chợ lạt báu tẹt tiêng. Xương nặn cọ dệt nuống pan họt vịa mả pe dệt dượn tánh là bản mương khòng địa phương.

Thanh phố Sơn La.

Vạy cựt đảy lang đì xương pì nị, chu cấp, ngành, huyện, thanh phố cọ xỏn hôm chiên páo chấp năm luông uồn pa khòng Chính phủ: “Hùa chàư trách nhiệm, họn khơng lợp tăn, cựt áo táo pùn, lang đì mẳn nà”. Pâng xáư uồn pa khòng Trung ương cánh khòng tỉnh, nhọng nho cạ khài, nho sùng luông hanh chinh cọ chinh khài khòng hươn mương; lăm le pưng nả vịa, páo danh lợp tăn lang đì. Xỏn hôm uồn pa, đồng viền cán bộ, công chức, viên chức, côn dệt vịa cuồng tỉnh pếnh khày hùa chàư trách nhiệm, thót kẻ dạk cha, khù yếu xem, xưp tàm piến máư, cựt áo táo pùn, khảm khói dạk cha cắp quyết chàư xùng, luông chóng hanh nháư cánh cắp pưng nả vịa khặc khọ, lang đì; chóng hanh chấp năm đì pưng luông pùn, nả vịa pùn ók.

Xứp tàm uồn pa púc chuân chương trình nhọng nho mả pe dệt dượn tánh là bản mương, pưng chương trình luông pùn hươn mương, pằn dài ngơn cốc công; tẳng tánh cốc ngươn xính khòng, pưng dự án, công trình quan trọng; tánh tăm lau vịa dệt dượn, cạt kiên cắp piến máư mả pe dệt dượn khèo, dệt dượn số, tẳng tánh luông pùn cạt kiên phổng, uồn pa phổng; xáo hà bón khài chương cánh dệt tứm pưng tàng chương khài pày mương nọ; púc chuân mả pe chợ lạt cuồng mương cạt kiên cắp vịa cặm khong cạ khài chương hang giả.

Pồng chàư mả pe khoa học – công nghệ, bók xòn, púc chuân tánh tăm khong dượn, piến máư, mả pe bón vịa dệt lang đì. Chiên páo lông khày, khặc khọ, lợp tăn pưng chính sách nhẳn pào đơi kìn dú dần mương. Nho sùng lang đì vịa chấp năm khong mương; tủm pua piến máư hành chính, lưn sưa lỏ chỉa lai hành chính; tủm pua vịa nhại chiên số, hựt họt chính quyên số, bản mương số.

Chự mẳn tiêng àn chính trị, nhọng nho quốc phọng tiêng àn; chấp năm lang đì nả vịa dệt vịa cắp mương nọ. Piến máư, tánh ók lài luông pùn, chiên páo uồn chị toi lài luông, hôm phân mả pe, tủm pua luông cạt xàn, choi dừa cằn, tạk luông pọm pâng, tin chương khòng dần mương, doành nghiệp xáư luông tang khòng Đảng, chính sách khong mương khong hươn mương.

Cón chơ nhai khảu pì máư, tó luông uồn pa khòng Đảng, chu cấp, ngành, cờ quan, đơn vị, huyện, thanh phố cánh dần mương chu chựa côn cuồng tỉnh cọ pếnh khày hùa chàư hặc mương, cạt xàn, thót kẻ dạk cha, pếnh khày luông hanh, hôm hanh tẳng tánh tỉnh Sơn La mả pe khèo, văn cánh mẳn nà.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư