Sơn La cựt đảy giải 3 tênh cá đoàn Hội thi Tổ cạt kiên lài chua hươn cặm phong cánh đắp mọt phay mảy vòng 2, phổng 1

Mự 7/6, nẳng quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Bộ Công an cạt kiên cắp UBND tỉnh Thái Nguyên khày Hội thi Tổ cạt kiên lài chua hươn cặm phong cánh đắp mọt phay mảy vòng 2, phổng 1 sư ók phổng đìn pu bưởng Bắc.

Đội thi Sơn La cựt đảy giải xàm tênh cá đoàn nẳng Hội thi. 

14 đội thi tàng nả hảư 14 tỉnh sư ók phổng đìn pu bưởng Bắc cọ chấp năm 2 ngon thi, hôm mi thì luông hụ siêng, tóp quam thàm ma luông hụ siêng cặm phong phay mảy, cứu choi chọ nạn cánh thi đắp mọt phay. 

Đội thi Sơn La nẳng Hội thi. 

Chôm hặp hội thi tưa nị, Đội thi huyện Mường La lỏ đội cựt đảy giải nhất Hội thi cấp tỉnh, tàng nả hảư pưng tổ cạt kiên lài chua hươn nhẳn pào tiêng àn căm phong phay mảy nẳng tỉnh Sơn La chôm hặp vong thi cuồng phổng nẳng Thái Nguyên. Tó luông khặn khang thí may, tập tư, pọm cắp luông chóng hanh khòng pưng thành viên, Đội thi huyện Mường La cọ cựt đảy giải 2 ngon thi luông hụ siêng cánh giải 3 tênh cá đoàn; đảy pọm cắp đội giải nhất, giải 2 nẳng Hội thi phổng 1 chôm hặp vòng thi chung kết khày ók nẳng thành phố Hải Phòng cuồng bườn 7/2024.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư